Нові надходження – книги вересень 2021

 

Загальна соціологія [Текст] : хрестоматія / концепція, упоряд. А.В. Фурман. – К. : Ліра-К, 2020. – 354 с.
Хрестоматія містить авторські тексти, які охоплюють теоретичні концепції як класиків, так і сучасників соціологічної думки. В ній зібрані оригінальні роботи, у яких окреслюються вузлові теоретичні і прикладні питання функціонування системи соціальних відносин у їх структурних, етико-нормативних, інституційних вимірах. Навчальне видання методологічно зорієнтоване на вивчення та узагальнення концептуальних підходів до розгляду проблеми соціального як у змістовому, так і в технологічному аспектах. Зокрема читачеві пропонується динаміка наукового осмислення й трактування явищ і процесів соціальної реальності від періоду класичної соціологічної думки до постнекласичного етапу розвитку науки, презентованого різними версіями соціологічного аналізу реальності повсякдення, означених історико-культурним контекстом. Теоретична рефлексія обґрунтування закономірностей розвитку суспільства, внутрішніх та зовнішніх механізмів перебігу соціальних процесів представлена науковими працями від О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, К Маркса до Е. Тоффлера, Д. Белла, Е. Роджерса. Хрестоматія укладена з урахуванням вимог до підготовки студентів закладів вищої освіти та стане в нагоді всім, хто цікавиться суспільною проблематикою, бажає підвищити рівень соціологічного, соціально-філософського аналізу сучасних тенденцій розвитку культури, моралі, суспільного повсякдення.
Лісовський, П.М. Безпекознавство: особистість, держава, суспільство [Текст] : (системний аналіз) / П.М. Лісовський; Ю.П. Лісовська. – К. : Кондор, 2020. – 368 с.
У навчальному посібнику викладено основи безпекознавства, що на сьогодні є основним пріоритетом і базою, яка постійно створює та примножує загальний потенціал людини, держави та суспільства. Це дозволить протистояти різного роду соціальним негараздам, катаклізмам, військовим конфліктам. При цьому акцентується увага на особистість, державу та суспільство, яким надається концептуальний аналіз. Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб.
Віднійчук- Вірван, Л.А. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.А. Віднійчук- Вірван. – 2-ге вид., стер. – Л. : Магнолія 2006, 2019. – 311 с. – (Міжнародний бізнес).
Книга містить базові категорії, поняття, терміни з наступних тем: стратегія міжнародного банківського бізнесу, зовнішньо-економічна банківська діяльність, платіжні системи, валюти країн світу, міжнародні валютно-фінансові організації, кредитні угоди, валютні ринки та валютні операції, глобальні економічні проблеми світу та валютно-фінансової сфери, міжнародні електронні системи платежів та пластикові картки, електронний банківський бізнес та ін. Значне місце в ній займає сучасна міжнародна бізнес-інформація, яка може бути використана в навчальному процесі та в науково-практичній діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів фінансово-економічних та комерційних вищих навчальних закладів, працівників банків, експертів, бізнесменів, менеджерів фірм та установ, суб’єктів між­на­род­ного бізнесу та широкого кола читачів.
Лєгостаєва, О.О. Податкова система: практикум [Текст] : навч. посібник / О.О. Лєгостаєва; Н.О. Гнип. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні).
Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни “Податкова система”. Містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо. Гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Контрольні питання та завдання подані в посібнику таким чином, щоб зорієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, зробити більш ефективним його спілкування з викладачем, налаштовуючи як на відповіді з конкретних питань, так і на творче мислення. Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, аспірантів, викладачів, а також практичних працівників та фахівців, які займаються дослідженнями у сфері оподаткування.
Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / За ред. проф. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвінової. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 328с.
Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Світова економіка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи. Для студентів економічних вузів та факультетів.
Ричка, В.М. Володимир Великий [Текст] : Лицар Духу / В.М. Ричка; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Куроса. – К. : Парламентське вид-во, 2020. – 308 с. – (Політичні портрети).
У книзі Володимира Рички розкривається історичне значення діяльності князя Володимира, доленосне значення його діянь, які заклали культурні фундаменти Києво-Руської держави і дали йому право на ім’я Великого. Хреститель Русі став знаковим символом, першорядною фігурою історичної пам’яті для всієї східнослов’янської цивілізації. Висвітлюються форми її функціонування, засоби маніфестації та їх вплив на процеси національно-культурної самоідентифікації народів Східної Європи.
Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України.
Врочинська, Г.В. Історія традиційних українських прикрас [Текст] / Г.В. Врочинська; Г.Г. Стельмащук. – К. : Балтія-Друк, 2020. – 183 с. : іл.
Відомі етнографи зі Львова, академік НАН України Галина Стельмащук і старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Ганна Врочинська, розповідають про те, як з розвитком технологій розвивались і змінювались принципи виготовлення традиційних прикрас українців, які мали не тільки художньо-естетичний сенс, але і зберігали своєрідний культурний код нації. Цікаво, що прикрасами користувались не тільки переважно жінки, але й для чоловіків здавна існували власні традиції і системи визначених символів для позначення за допомогою прикрас в одязі, головних уборах, зброї тощо їхнього місця і становища в суспільстві. Для широкого кола читачів, а також мистецтвознавців, студентів, викладачів історії декоративно-прикладного мистецтва, етнографії, учнів художніх коледжів. Підписи і вступне слово дубльовані англійською.
Васіна, З. Українське народне вбрання[Текст] / З. Васіна. – К. : Мистецтво, 2020. – 71с.
У книзі в яскравих образах відома українська художниця й дослідниця Зінаїда Васіна відтворила автентику українського вбрання представників всіх верств населення, виявила характерні особливості крою костюмів, їх оздоблення й декорування. Акцентуючи увагу на розмаїтті, красі та практичності одягу, яке увібрало в себе багатотисячолітні тенденції культури пращурів, авторка підкреслює унікальність феномену духовної й матеріальної спадщини на теренах України.
Книга стане для читача, перш за все для підростаючого покоління, невичерпним джерелом пізнання глибини й краси української культури.
Звичаї нашого роду [Текст] : страви української кухні / авт.-уклад. С. Андрющенко, С. Железняк. – К. : Генеза, 2019. – 192 с.
Із цієї книжки ви довідаєтеся про найбільші свята — як церковні, так і світські — та обрядові дійства, характерні для них; про страви, якими наші пращури частували гостей і про які нині пам’ятають лише старожили; а також ми розповімо про прикмети, які наші прабатьки, багаторічно спостерігаючи за природою, передавали з уст в уста від покоління до покоління. Тож запрошуємо вас поринути в чарівний, почасти магічний і дуже смачний світ, зітканий із українських звичаїв і традицій, які ми замірилися хоч і не відновити, то бодай витягнути на світ Божий зі старезних глибочезних скринь і ветхих мудрих книг та інших старожитностей, на які подекуди ще можна натрапити в глибинці. Українська кухня дійсно самобутня, адже увібрала всі дари щедрої землі й упродовж віків зродила багатющий колорит національних страв. Однією книжкою не охопити величезного багатоманіття нині таких звичних для нас українських страв, рецепти яких сягають сивої давнини. Утім згадаймо бодай дещицю з них, що, попри давню свою історію, і досі нам смакують. Справжньою перевагою рецептів, наведених у цій книжці, є те, що вони не потребують чужоземних див — досить звичайних, усім відомих і доступних продуктів. Будь-яка господиня, скориставшись таким рецептом і доклавши трішки зусиль і часу, зможе приємно здивувати й порадувати свою сім’ю чимось смачненьким.
Міхаліцина, К. Реактори не вибухають [Текст] : коротка історія Чорнобиль. катастрофи / К. Міхаліцина; С. Дворницький. – К. : Портал, 136 с. – 136 с.
Творці книжки «Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи» змогли знайти точну мову — словесну й візуальну, якою вдалося без нагнітання й простими, але водночас не позбавленими емоцій словами розповісти про масштабну трагедію. Чорнобиль як місто, як атомна електростанція, як Зона відчуження, як трагедія і як символ. Ця книжка виникла, щоб пояснити катастрофу людям, які народилися після неї. Аби «Чорнобиль» був не просто словом, за яким упізнають Україну, а усвідомленим історичним досвідом. Він тут показаний в кількох вимірах: технічному, емоційному, природничому, політичному. Видання вже отримало кілька престижних нагород — здобуло перемогу у конкурсі «Найкращий книжковий дизайн» від Книжкового Арсеналу в номінації «Дитяча книга» (оформлення студії Сері/граф) та Best Book Award 2020 від BookForum у номінації «Література для підлітків і young adult».
Плохій, С. Забуті покидьки Східного фронту [Текст] / С. Плохій; пер. з англ. Н. Коваль. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2020. – 320 с. – (Невідомі сторінки ІІ світової війни).
Повна історія унікальної співпраці американських і радянських солдатів у ХХ столітті
На основі розсекречених архівів
Великий союз ХХ століття виявився приголомшливо успішним у реалізації його безпосередніх завдань. Американська допомога Британії та СРСР через програму «ленд-ліз», відкриття Другого фронту в червні 1944 року стали найяскравішими епізодами співпраці антигітлерівської коаліції, однак завершився Великий союз великою невдачею — «Залізною завісою», що розрізала навпіл повоєнну Європу. Запитання «Що сталося не так?» і «Хто відповідальний за початок Холодної війни?» лунали в усьому світі. У цій документальній розвідці Сергій Плохій розкриває джерела конфліктів і жахіть Холодної війни, аналізуючи історію Великого союзу. Автор спирається на раніше недосяжні джерела — архівні документи радянських спецслужб, що містять спостереження військової контррозвідки й таємної поліції за американцями, які контактували з представниками ВПС Червоної Армії та місцевим населенням, звіти шпигунів, доповіді їхніх очільників і кураторів. Сергій Плохій робить приголомшливе відкриття: Великий союз був приречений на невдачу й почав розпадатися вже під час Другої світової війни. Однак що чи хто спричинив крах одного з наймогутніших альянсів ХХ століття?
Плохій, С. Чорнобиль [Текст] : іст. ядерної катастрофи / С. Плохій; пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарнавського. – Х. : Фоліо, 2019. – 396 с.
Ця книга є першою історією Чорнобильської катастрофи від вибуху 26 квітня 1986 року до закриття станції у грудні 2000-го. Чим для України був Чорнобиль? Національною трагедією, величезною психологічною травмою, важкою ношею для економіки. Чорнобиль вибухнув не тільки через помилки персоналу, нехтування правилами безпеки і проблемами з конструкцією реактора, але також через систему, яка обгородила ядерну енергетику завісою секретності. Радянська система не дозволяла поширювати інформацію про попередні аварії навіть серед фахівців. Це зробило нову масштабну аварію неминучою. Сьогодні реактори чорнобильського типу вже не будують, але авторитарні режими, які тримають повний контроль над інформацією, усе ще існують. Зрештою, і в Україні досі виробляють майже 50 % усієї електроенергії на атомних станціях. Нам є чим поділитися зі світом стосовно досвіду Чорнобиля, але є над чим задуматися і самим.
Плохій, С. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу [Текст] / С. Плохій; пер. з англ.: Я. Лебеденка , А Сагана. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 512 с.
Аналіз розсекречених документів та інтерв’ю з безпосередніми учасниками подій наштовхують на висновок: крах СРСР не був результатом діяльності спецслужб Сполучених Штатів, навпаки, американські лідери боялися раптового колапсу радянської держави, який міг затягти Євразію в політичний та економічний хаос. Називаючи розпад СРСР «роботою Америки», політичні діячі США переоцінили власний потенціал у знищенні та перебудові іноземних режимів. Автор упевнений: американська роль у розвалі Союзу була міфом, який роздували на догоду діячам американської зовнішньої політики та прихильникам імперського реваншу в Росії. Україна стала ключовим гравцем у драмі розвалу Союзу й не тільки здобула незалежність для себе, але й показала шлях до державності менш рішучим республікам, як-от Білорусь та Казахстан. «Остання імперія» — це нова, смілива інтерпретація останніх місяців життя Радянського Союзу, свіжий погляд на причини та передумови смерті цього політичного організму без заангажованості та упередженості.
Векленко, О. Чорнобиль: етюди з натури [Текст] / О. Векленко. – Х. : Ранок, Фабула, 2019. – 144 с.
Книжка спогадів учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, художника, професора Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олега Векленка про його особисті відчуття, пережиті в період перебування в Чорнобилі в травні – червні 1986 року. Автор розказує, яким було повсякденне життя ліквідаторів у таборі неподалік станції, про примітивні засоби захисту і про те, що усвідомлення справжньої небезпеки прийшло набагато пізніше. Щирі історії про ті дні написані живою мовою і доповнені авторськими малюнками та фотографіями. Короткі оповідання-спогади Олега Векленка не претендують на всеосяжну картину Чорнобильської трагедії. Це лише маленький фрагмент, її відображення у свідомості художника, що волею долі опинився на вістрі, як тоді говорили, «боротьби з буремною стихією атома, що вийшов з-під контролю». Щирий, подекуди іронічний і дуже особистий погляд на події, що відбувалися навколо, у підсумку відтворює правдиву мозаїку людських взаємин в екстремальних умовах, людської гідності і мужності, що допомагали вистояти в неймовірних випробуваннях. Ілюстрації до книжки – документальні фотографії, зняті автором 1986 року, як кажуть, «на ходу», а також малюнки, виконані безпосередньо в зоні робіт з ліквідації наслідків катастрофи, по суті, є самостійною лінією, яка доповнює тему.
Яр, Р. Код мови. Розмови до Бога [Текст] / Р. Яр. – К. : ФОП Стебеляк О.М., 2020. – 270 с.
Мова – це надзвичайно складний механізм поєднання букв у слова і слів у вислови з подальшою трансформацією у тексти. Але в основі все одно, залишаються окремі букви та їх найпростіші поєднання. Сучасній людині, яка живе в матеріалізованому світі важко зрозуміти ЇХ значення, оскільки вони несуть не явище, а сутність. Але, зрозумівши їх, поряд з нею відкривається інший, енергетичний, духовний світ як вищий рівень свідомості і гармонії в собі в суспільстві, у просторі Книга розрахована на широке коло читачів, може бути корисною поціновувачам української культури, філологам, педагогам, громадським та політичним діячам, а також усім, хто цікавиться культурогенезом українського народу.
Рідлі, М. Еволюція всього [Текст] : як виникають нові ідеї / М. Рідлі. – К. : КМ БУКС, 2019. – 336 с.
Людське суспільство постійно еволюціонує. Зміни в технологіях, мові, моралі та суспільних відносинах загалом можуть бути як послідовними і поступальними, так і спонтанними й невідворотними. Вони відбуваються у певному порядку, під час переходу від одного етапу розвитку до іншого, нерідко стають результатом людських проб та помилок — тобто це один із варіантів природного добору. Багато що у світі є наслідком дії людини, однак не її задуму: світ еволюціонує в результаті взаємодії мільйонів людей, а не за планом окремих осіб. Спираючись на неймовірні відкриття у сфері точних наук, економіки, історії, політики та філософії, Метт Рідлі спростовує загальні уявлення про те, що найважливіші події і тенденції сьогодення визначаються на найвищих щаблях. Навпаки, наші найбільші досягнення розвиваються “знизу-вгору”. У цій книзі, що охоплює широкий спектр питань, автор блискуче обґрунтовує дію еволюції, але не задуму як сили, що значною мірою сформувала нашу культуру, технології, світогляд і продовжує формувати наше майбутнє.
Від Руси- до України: шлях до себе [Текст] / В.Г. Кушнір; Г.А. Могильницька та ін.; Департамент освіти та науки Одес. обл. адміністрації. – К. : Український пріоритет, 2020. – 304 с. – (Патріот Кн.2).
Книжка «Від Руси – до України : шлях до себе» є другою книгою серії «Патріот», започаткованої авторським колективом істориків, мово-, літературо-, мистецтво- та краєзнавців, адресована української молоді – тим, хто через кілька років повинен буде взяти на себе відповідальність за долю Держави, за добробут і щастя народу. Успішне виконання цього завдання під силу лише тим, хто любить і шанує свою Батьківщину, свій народ, знає його історичний шлях, його душу, його бажання і потреби.
Друга книжка серії розповідає про окремі вірування і звичаї наших дохристиянських предків, про велич нашої давньої держави та причини її занепаду й поневолення народу ; про його боротьбу за волю й відновлення державності ; про визначних українців – діячів науки й культури, що жили й працювали в нашому південному краї, в тім числі – й наших сучасників.

В книжці розкрито багато сторінок української історії, що досі, на догоду імперській ідеології, замовчувались або подавались у викривленому, сфальшованому викладі, в тому матеріали, вміщені в книжці, адресованій молоді, будуть вельми корисними й цікавими і для представників старших поколінь громадян України, бо «шлях до себе» лежить через пізнання правди.
Ворожі інформацііні операції [Текст] : нові виміри, нові виклики, нові медіа / навч.-прак. посіб.; Одес. обл. організація комитет виборців України; Open informanion partnership; за заг. ред. В.С. Болган. – О : ІзбірКом, 2021. – 178 с.
У посібнику розглянуто практичний підхід до вивчення ворожих інформаційних операцій та їх проявів у сучасному українському медійному полі. Автори зосереджують увагу на протидії дезінформації, фейкам, маніпуляціям та «джинсі». Відповідно до цих світоглядно-методологічних підходів побудована структура посібника.
Для студентів, аспірантів, викладачів факультетів журналістики України, журналістів, дослідників.
Булашев, Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та вірування [Текст] : космогон. укр. нар. погляди та вірування / Г. Булашев. – репринт. видання. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 416 с.
Усім, хто не байдужий до духовних набутків свого народу, кого цікавить українська космогонія, міфологія, легенди та перекази про світотвір, про рослинний та тваринний світ, народна астрологія – загалом легенди від часів язичництва до початку минулого століття.
Шен, Е. Жінки з легенд і міфів[Текст] : 50 богинь, які надихають / Е. Шен. – Х. : Віват, 2019. – 124 с. : іл. – (Щось цікаве).
Перед тобою п’ятдесят розповідей про сміливих, мудрих, наполегливих, ніжних і творчих богинь із найбільших і найвідоміших пантеонів. Це чарівна мандрівка світом легенд і міфів античних Греції й Риму, Єгипту, Китаю та Японії, Скандинавії, Полінезії, народів Америки, Африки… Ти зможеш дізнатися більше та обрати собі за взірець одну з легендарних жінок, яка допоможе в пошуках кохання, натхнення, сили й захисту, а також у прагненні оновлення й розуміння буття.
Езоп. Езопові байки [Текст] / Езоп; в переказії П. Цімікалі; пер. з новогрец. В. Забаштанського та А. Чердаклі. – К. : Веселка, 2020. – 124 с.
Ця книжка – збірка байок напівлегендарного давньогрецького поета-байкаря Езопа. Його герої – здебільшого звірі, тварини, рослини, але насправді Езоп зображає людей, викриваючи їхні вади – лукавство, брехливість, боягузтво, нещирість. Байкар висміює й засуджує ці негарні риси, властиві деяким людям, протиставляючи їм правдолюбство, хоробрість, чесність.
Байки подаються в переказі з новогрецької мови.
По, Е.А. Повне зібрання прозових творів [Текст] / Е.А. По; пер. з англ. О. Українець, К. Дудка, Р. Доценко, О. Фешовець. – К. : Видавництво Жупанського, 2020. – (Майстри світової прози).
Т.1[Текст]. – 2020. – 408 с.
В основі сюжетів Едґара По лежать загадкові, містичні та незвичайні події, що перебувають поза межею звичайних життєвих досвідів, його цікавить тема смерті, її загадковість та принципова непізнаваність, а також скорботно-трагічні настрої, притаманні напряму романтизму. Незважаючи на те, що за життя По був більш відомим як літературний критик, у світовий літературний канон він увійшов саме як оспівувач загадкового, потойбічного, романтичного і трагічного. До першого тому повного зібрання прози культового американського класика готичної та химерної літератури Едґара Аллана По увійшли твори, написані у період 1832–1838 років – від найпершого оповідання у жанрі горор, «Метценґерштайн», і аж до відомих класичних «Рукопис, знайдений у пляшці», «Береніка», «Незрівнянна пригода такого собі Ганса Пфааля», «Король Чума», а також найзагадковіший його твір, над інтерпретацією якого й досі б’ються дослідники творчості письменника – роман «Оповідь Артура Ґордона Піма з Нантакета».
Франко, І.Я. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в ХIII віці [Текст] : повість / І.Я. Франко. – К. : Знання, 2020. – 207 с. – (Скарби: молодіжна серія).
“Захар Беркут” Івана Франка (1856—1916) — це повість-легенда, повість-притча про наших далеких предків, які колись жили громадою у Тухольській долині Карпат і завдяки винахідливості й відданості спільній справі змогли захистити від поневолення монголами і себе, і сусідні громади. Зображені у творі події — лише невеличка частка нашої історії, але на її прикладі стає зрозуміло, як важливо для перемоги­ любити свій край і єднатися, що так актуально для України сьогодні.
Лондон, Дж. Любов до життя [Текст] = Love of Life : рассказы / Джек Лондон; пер. з англ. Н. Дубровської та Г. Яр. – К. : Знання, 2020. – 237 с. + англ. і укр. мовами. – (Білінгва).
Джек Лондон (1876—1916) — письменник, твори якого із захопленням читають у всьому світі. Його збірка “Любов до життя” — одна з яскравих перлин циклу північних оповідань. Аляска — те місце, де кожен змушений виявляти свої справжні риси. Північ рівняє бідних і багатих, пронизливий холод не зважає на неміч, рвучкий вітер байдужий до соціального стану, а дикий звір не розбирає звань. У протистоянні з жорстокою природою герої наведених творів перемагають не тільки завдяки сміливості, витривалості, енергії, а насамперед завдяки силі духу, одержимості життям, здатності навіть в екстремальних умовах залишатися Людиною.
Метерлінк, М. Синій птах [Текст] : казка / М. Метерлінк; пер. з фр.Д. Федорців. – Л. : Апріорі, 2020. – 128 с.
У Різдвяну ніч до маленьких брата і сестри, Тільтіля й Мітіль, приходить Фея і відправляє їх на пошуки Синього Птаха. Вона вручає дітям чарівний діамант, з допомогою якого вони можуть бачити душі предметів, стихій, тварин. Пес, Кішка, Цукор, Хліб, Вогонь, Вода перевтілюються на людиноподібних істот зі своїми звичками, характерами. В товаристві з ними Тільтіль і Мітіль шукають Синього Птаха в Країні Спогадів, Палаці Ночі, Царстві Майбутнього. Переказ у формі прозової казки знаменитої філософської п’єси-казки лауреата Нобелівської премії, всесвітньо відомого бельгійського письменника і драматурга Моріса Метерлінка «Синій Птах» пропонується дітям та юнацтву, а також усім, хто не байдужий до цікавих казок.
Короленко, В.Г. Сліпий музикант [Текст] / В.Г. Короленко; пер. з рос. Т. Шкарупа. – 2-ге вид. – К. : Форс Україна, 2020. – 208 с. : іл.
У повісті “Сліпий музикант” зачіпається питання людського щастя. Головний герой Петрусь – незрячий від народження. Та незважаючи на цей ґандж хлопчик жодним чином не заміряється скніти й конати у темряві неозорного світу. Він має покликання і рухається до своєї мети крізь терни і випробування. А цьому сприяють його щирі прагнення бути щасливим.
О.Генрі. Останній листок [Текст] : зб. оповідань : пер. с англ. / О.Генрі; пер. с англ. Л. Пилаєвої. – К. : Форс Україна, 2019. – 96 с. – (Читака).
«Останній листок» — одна з найкращих новел у світовій літературі, присвячених темі відданості людини іншій людині, любові до ближнього. Вона відзначається великою увагою до «маленької людини», порушує проблеми злиденного життя людей мистецтва, боротьби за виживання, взаємопідтримки і самопожертви. О. Генрі створив чудовий твір, який вже понад століття не лишає байдужим читача і вражає своєю неповторністю.
Шолом-Алейхем. Пісня над піснями [Текст] : юнацький роман / Шолом-Алейхем; пер. з їдиша О. Щерби. – К. : Форс Україна, 2020. – 80 с.
У «Пісні над піснями», як у жодному з інших творів Шолом-Алейхема, передане це розуміння роману, адже це оповідь про чаклунство, таїну зародження кохання і про його втрату. Роман нагадує поему про кохання, багату метафорами і символами. Кожна глава схожа на строфу ліричного вірша.
Перлова, В.В. Англійська швидко. 2000 слів на кожен день [Текст] / В.В. Перлова. – Х. : Фоліо, 2020. – 190 с. – (Учись даром!).
Правила та розмовні теми у виданні зібрано у 12 комплексних уроків, де разом із тематичною лексикою розглядаються вимова звуків та правила написання, різні часові форми та правила, що стосуються їх використання. Граматичні правила у виданні подаються разом із вправами, які допоможуть закріпити знання.
Щербак, Ю.М. Україна в епоху війномиру [Текст] : кн. підсумків і пророцтв / Ю.М. Щербак. – К. : Ярославів Вал, 2020. – 352 c.
Нова книжка відомого українського письменника Юрія Щербака «Україна в епоху війномиру» це спроба уявити Україну ХХІ століття у загальній картині фантастичних соціальних і науково-технологічних змін, що підстерігають людство. Ця книга – знак тривоги і надії. Тривоги – бо надто серйозними є загрози, особливо з боку Росії в час, коли Україна потребує єдності.
І надії, – бо ще залишається шанс врятувати Україну від капітуляції та розпаду. Привертає увагу своєрідна форма книжки – поєднання політологічних текстів з притчами пророчого звучання.
«Україна в епоху війномиру» просто приречена стати прогностичним бестселером. Бо хто ж із нас не прагне побачити: що там, за дверима майбутнього?!