Статут бібліотеки

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Розпорядженням Голови обласної ради
від „23” червня 2023 р.
№ 566-VIII
___________________А.І. Урбанський

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

м. Одеса

2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальна установа «Одеська обласна бібліотека для юнацтва» ( надалі Установа) є об’єктом права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада (далі – Власник) в межах повноважень, визначених законодавством України.
1.2.Постійний контроль за виконанням статутних завдань Установи здійснює Департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (надалі – орган управління). Орган управління є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Установи.
1.3.Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Установи здійснює орган управління та управління обласної ради з майнових відносин (далі – уповноважений орган Власника).
1.4.Найменування Установи :
Повне – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА»;
Скорочене – КУ «ОЮБ»
1.5.Місце знаходження установи : Україна, вул. Ак. Корольова, 46, м. Одеса, 65114.
1.6.Установа є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві оперативного управління, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з галузевим Департаментом та уповноваженим органом власника, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському судах. Установа має самостійний баланс, основний та інші рахунки, може мати рахунки в українських банках та у випадках, передбачених законодавством, в іноземних банках.
1.7.У своїй діяльності Установа керується чинним законодавством, наказами Міністерства культури і туризму України, рішеннями Одеської обласної ради, розпорядженнями ії голови, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами органу управління та іншими нормативно – правовими актами, а також цим Статутом і погодженими планами роботи.
1.8.Установа є неприбутковою та фінансується з бюджету.
1.9.Установа має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також бланки організаційно – розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.
1.10.Установа немає в своєму складі інших юридичних осіб.
1.11.Відносини Установи з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.
1.12.Установа має право (за погодженням з Власником та відповідно до рішень Власника) вступати до об’єднань установ в Україні та за Ії кордонами.
1.13.Установа, відповідно до рішень Власника, може мати в Україні та за ії кордонами філії, представництва та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.
1.14.Філії та представництва діють відповідно до положень про них, затверджених Власником, мають основні та обігові кошти за рахунок майна Установи.
1.15.Установа додержується форм, систем та розміру оплати праці, узгоджених з галузевим управлінням, забезпечує при цьому робітникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.
1.16.Установа веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
1.17.Установа повинна заздалегідь узгоджувати з галузевим управлінням щорічні та квартальні плани роботи, кошториси та калькуляції на власні роботи та послуги. Калькуляції Установи повинні бути затвердженими ії керівником, а також узгодженими з уповноваженим органом Власника. Робота без узгодження планів та калькуляцій не допускається.
1.18.Установа щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає галузевому управлінню та уповноваженому органу Власника звіт про виконання узгоджених галузевим управлінням планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-ти денний строк з дня закінчення звітного кварталу – розгорнуту довідку про результати власної фінансово – господарської діяльності, яка включає відомості про фактичні надходження та витрати з реєстром відповідних договорів.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ.

2.1. Установа створена з метою :
– бібліотечно-бібліографічного, довідково-інформаційного обслуговування юнаків та дівчат віком від 14 до 21 року, їхніх батьків, фахівців з питань виховання, освіти, соціальної адаптації та організації дозвілля молодого покоління;
– популяризації серед них книги та читання;
– сприяння реалізації державної молодіжної політики, дотримання принципів демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
2.2. Основні завдання Установи є :
2.2.1. Забезпечення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання
широкого спектру бібліотечних та інформаційних послуг.
2.2.2. Сприяння молодій особистості в одержанні нею освіти, професійних знань,
у формуванні громадської свідомості, прилученні до духовних та естетико – культурних вітчизняних і світових цінностей.
2.2.3. Формування інформаційної культури : стале прагнення до пошуку інформації, свідомий вибір джерел, оволодіння навичками систематизації та власної оцінки.
2.2.4. Допомога в організації змістовного дозвілля читачів.
2.2.5. Вивчення динаміки читання молодих користувачів у межах області.
2.2.6. Виконує функції обласного методичного центру щодо бібліотечно- бібліографічного обслуговування юнацтва та молоді у регіоні.
2.3. Предметом діяльності Установи є :
2.3.1. Формування фондів документами на різних носіях інформації відповідно до
національного та соціального складу користувачів, їхніх запитів та інтересів.
Здійснення обробки та створення довідково-бібліографічного апарату у
традиційному та автоматизованому режимах, забезпечення доступу
користувачів до нього.
2.3.2. Питання раціональної організації, обліку і збереження бібліотечних фондів. Контроль за їх використанням, своєчасний ремонт та реставрація, дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог, створення страхового фонду на різних носіях інформації.
2.3.3.Ведення книгообміну з іншими бібліотеками, відбір літератури на депозитарне зберігання.
2.3.4. Організація диференційованого обслуговування користувачів з урахуванням їхніх інтересів, потреб, вікових, психологічних, соціальних і національних особливостей, нових явищ і процесів, що відбуваються у молодіжному середовищі.
2.3.5. Проведення заходів, які сприяють вихованню гармонійної, морально – досконалої особистості, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
2.3.6.Забезпечення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування юнацтва і фахівців, що працюють з молоддю, у т.ч. за допомогою світових комунікаційних комп’ютерних мереж.
2.3.7. Співпраця з освітянськими, культурно-просвітницькими закладами, молодіжними, громадськими організаціями, які займаються молодіжними проблемами.
2.3.8. Надання науково-методичної, практичної і консультативної допомоги працівникам юнацьких бібліотек, філій, відділів, абонементів, кафедр і груп, що функціонують в області.
2.3.9. Самостійно та в координації з Державною Бібліотекою України для юнацтва проведення регіональних досліджень з питань бібліотечно- бібліографічного , інформаційного обслуговування юнацтва, впровадження результатів наукових досліджень у бібліотечну практику.
2.3.10. Співпраця з іншими бібліотеками, інформаційними центрами, власниками баз даних для забезпечення повноцінного інформаційного обслуговування юнацтва.
2.3.11. Участь у розробці та реалізації регіональних програм з культури та бібліотечної справи.
2.3.12.Участь у впровадженні нових інформаційних технологій , рекомендацій з автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів у бібліотеках, що обслуговують юнацтво.
2.3.13. Здійснення видавничої діяльності.
2.3.14. Пошук меценатів і спонсорів для одержання позабюджетного фінансування.
2.4. Установа може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.
2.5. Установа може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством. Калькуляція та зразки договорів(контрактів) на такі послуги повинні бути узгодженими з галузевим управлінням та уповноваженим органом Власника.
2.6. Установа формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань , узгоджених галузевим управлінням, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.
2.7. Установа має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.
2.8. Для забезпечення виконання покладених на Установу завдань, зобов’язань Установа має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

3. МАЙНО УСТАНОВИ.

3.1. Майно Установи належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області та закріплене за Установою на праві оперативного управління.
3.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі.
3.3. Майно, яке придбала чи отримала Установа внаслідок власної господарської діяльності, належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області.
3.4. Майно Установи не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди з галузевим управлінням та погодження уповноваженого органу Власника. Списання майна Установи проводиться також лише за згодою галузевого управління та погодженням уповноваженого органу Власника.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ.

4.1. Винятковою компетенцією Власника є :
4.1.1. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Установи;
4.1.2. визначення основних напрямків діяльності Установи;
4.1.3. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію представництв та філій, а також затвердження положень про них;
4.1.4. прийняття рішень про призначення керівника Установи, продовження строку дії укладеного з ним контракту та його звільнення з підстав порушення ним положень законодавства України, умов контракту та цього Статуту.
4.2. Установа визначає порядок та напрямки використання власних надходжень за будь-який термін виключно за узгодженням з галузевим управлінням. Галузеве управління контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна Установи, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків Установи.
4.3. Керівництво поточною діяльністю Установи здійснює керівник, призначений на підставі відповідного рішення обласної ради та з яким укладений контракт головою обласної державної адміністрації (далі Наймач).
4.4. Керівник може бути звільнений з посади раніше закінчення терміну дії контракту з підстав, визначених контрактом та (або) чинним законодавством.
4.5. Керівник, підзвітний Власнику, Наймачу та галузевому управлінню з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності установи, несе перед ним відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до покладених на неї завдань і функцій згідно чинного законодавства.
4.6. Керівник, крім випадків, визначених Статутом, діє без доручення від імені і в інтересах Установи на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на Установу завдань та функцій, контролює їх виконання.
4.7.Керівник в межах узгоджених з галузевим управлінням планових завдань та кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності Установи за винятком тих питань, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції галузевого управління, Власника чи уповноваженого ним органу або потребують відповідного узгодження.
4.8. Керівник за згодою галузевого управління та обов’язковим погодженням з уповноваженим органом Власника вирішує питання застави, оренди, суборенди, безоплатного користування, списання, внесення до статутного фонду інших юридичних осіб, передачі або відчуження на інших підставах майна Установи або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищезазначені дії.
4.9. Установа за узгодженням з галузевим управлінням визначає власну структуру та встановлює штатний розклад відповідно до вимог чинного законодавства.
4.10. На вимогу галузевого управління або уповноваженого органу Власника Установа у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

5.1. Трудовий колектив Установи становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Установою згідно чинного законодавства України.
5.2. Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема, питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Установи та законодавством України в межах затверджених кошторисів.
5.3. Установа в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ.

6.1. Припинення діяльності Установи відбувається шляхом ії реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Власника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків Установи до ії правонаступника.
6.2. Ліквідація Установи здійснюється :
– за рішенням Власника;
– за рішенням господарського суду з підстав, передбачених законом.
6.3. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства.
6.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Установи, а повноваження керівника припиняються.
6.5. Установа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про ії припинення.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Установи протягом усього періоду ії функціонування.
7.2. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.
7.3. Цей Статут складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.