Березень 2018

Мустафін, О.Р. Справжня історія Раннього Нового часу [Текст]  / О.Р. Мустафін. – Х. : Фоліо, 2014. – 416 с. : іл.

Олексій Мустафін – відомий український журналіст і медіаменеджер, генеральний директор телеканалу “Мега”. Закінчив педагогічний університет імені Драгоманова (історичний факультет). Працював журналістом у виданні “УНІАН-тижневик”, часописах “Пост-Поступ”, “День”, “Київський телеграф”, “Профіль”, “Дзеркало тижня”, на телеканалі “1+1”. Очолював служби новин на каналах “Інтер” і СТБ. Автор телевізійних фільмів.

“Справжня історія Раннього Нового часу” – це книжка про народження сучасного світу, об’єднаного Великими географічними відкриттями, про добу абсолютних монархій і перших колоніальних імперій, Реформації і Просвітництва. Чому маленьким європейським державам вдалося підкорити цілі континенти? Кого насправді збагатили заокеанські золото і прянощі? Чим поява біржи допомогла науковій революції, а вживання кави – утвердженню прав і свобод людини? Де з’явилися перші газети і політичні партії? Ким насправді були загадкові масони і розенкрейцери? Відповіді на ці та багато інших запитань дозволяють не лише дізнатися про цікаві факти, але й зрозуміти “логіку історії”.

Льовшина, Л.Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Д. Льовшина; В.М. Михайлов; О.В. М’ячиков; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – К. : Ліра-К, 2017. – 388 с. – (Технологія , обладнання та товарознавство харчових виробництв). 

У навчальному посібнику наведено товарознавчу характеристику плодоовочевої сировини та продуктів її переробки. Розглянуто анатомо–морфологічну будову клітин плодів та овочів, їх хімічний склад. Надано інформа цію про торговельну класифікацію, товарну якість, товарну обробку та зберігання плодоовочевої продукції. Розглянуті товарознавчі характеристики пряно-ароматичних рослин та прянощів, їх якісна оцінка, пакування, маркірування та зберігання. Навчальний посібник пропонується студентам-товарознавцям вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, викладачів, а також може бути корисним широкому колу читачів.

Екологічне право України [Текст]  : навч. посібник / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.С. Дяків. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 230 с.

При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу екологічного права України.

Полікарпов, І.С. Товарознавство. Непродовольчі товари : нагрівні прилади [Текст]  : навч. посіб. для ВНЗ / І.С. Полікарпов; І.І. Шийко; О.І. Шийко. – Львів : Магнолія-2006, 2017. – 304 с.

У посібнику подані відомості про стан виробництва і споживання нагрівних приладів, про фактори, які формують їхній асортимент і якість, споживні властивості й асортимент. Посібник призначений для студентів товарознавчих та економічних спеціальностей, пов’язаних зі сферою торгівлі.

 

Єжова, О.О. Здоровий спосіб життя [Текст]  : навч. посібник / О.О. Єжова; Акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Суми : Університетська книга, 2017. – 127 с.

Посібник створений відповідно до програми спецкурсу „Здоровий спосіб життя” в системі професійно-технічної освіти. Розглянуто сучасні проблеми, що стосуються здоров’я людини та її способу життя. Зокрема, приділяється увага таким актуальним питанням як ціннісне ставлення до здоров’я, вибір продуктів харчування, вплив слабоалкогольних напоїв на організм людини, використання в спілкуванні мобільного телефону, лихослів’я тощо.

Адресований учнівської молоді. Може бути корисний для викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів і батьків.

Облік у бюджетних установах [Текст]  : навч. посібник / за заг. ред. В.С. Леня. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2017. – 564 с. 

У навчальному посібнику викладені особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організацій, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі. У кожній темі, де це вимагається її змістом, наведені завершені числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал.

Включені до посібника питання для самопідготовки, тести та задачі дають змогу використовувати посібник для проведення практичних занять, видачі завдань для самостійної підготовки та тестового контролю знань студентів.

Фізика [Текст]  : підручник для ВНЗ / В.В. Бойко; Г.І. Булах; Я.О. Гуменюк; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Ліра- К, 2016. – 468 с.

У підручнику розглянуто теоретичні відомості з основних розділів фізики: механіки та механічних і електричних коливань і хвиль; молекулярної фізики та термодинаміки; електрики та магнетизму; оптики; елементів квантової фізики, фізики твердого тіла, атома та ядра відповідно до вимог  кредитно-модульної системи. Представлено короткі довідкові дані з: основ фізичних вимірювань; операцій з векторами та елементів векторного аналізу а також деяких понять вищої математики. Для студентів нефізичних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Гандзюк, М.П. Основи охорони праці [Текст]  : підручник / М.П. Гандзюк; Є.П.Желібо, М.О.Халімовський. – 5-ге вид. – К. : Каравела, 2004. – 384 с. 

Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці». Розділ «Правові та організаційні питання охорони праці» подається адаптованим до нової редакції Закону України «Про охорону праці» (2002 р.). Крім загальнообов’язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ «Фізіологія та психологія праці», відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються при роботі різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

Розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Також може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості. Автори вважають, що деякі розділи підручника, що стосуються фахової підготовки та спеціалізації рівнів «спеціаліст» та «магістр» у вищих навчальних закладах можуть бути використані для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі».

Мартиненко, А.К. Міжнародні відносини 1945- 1975 років [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А.К. Мартиненко; Б.А. Мартиненко. – К. : Ліра- К, 2015. – 366 с.

Навчальний посібник приділяє увагу проблемам міжнародних відносин 1945–1975 pp. Цей період в історії міжнародних відносин чи не найсуперечніший за всю історію людства. Період величезних змін у світі – розпаду світової колоніальної системи, що дало поштовх до виникнення великої кількості суверенних держав. Максимально стисло, у доступній формі автори намагалися уникати політичної риторики, притаманної радянському періоду міжнародних відносин. Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів спеціальності «Міжнародні відносини» вищих навчальних закладів.

 

Михайленко, В.Є. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст]  : підруч. для ВНЗ / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; за ред. доктора т.н., проф. В.Є. Михайленка. – 8-ме вид. – К. : Каравела, 2017. – 368 с. 

Відповідно до державних стандартів України висвітлено питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Наведено приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов’язані з розв’язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами. Розглянуто питання креслення і деталювання машинобудівних креслеників, побудови різноманітних схем тощо. У розділі, присвяченому комп’ютерній графіці, детально розглянуто принципи виконання та редагування креслеників у системі AutoCAD. Після кожного розділу наведено запитання та вправи для самоперевірки.

Бедрій, Я.І. Безпека життєдіяльності [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я.І. Бедрій; В.Я. Нечай. – Л. : Магнолія-2006, 2017. – 499 с. – (Вища освіта в Україні).  

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі “Людина – машина – середовище існування”, безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.

Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

Матвієнко, М.П. Основи електротехніки [Текст]  : підручник / М.П. Матвієнко; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Ліра- К, 2017. – 228 с. 

В підручнику розглянуті питання зв’язані з методами розрахунку лінійних електричних ланцюгів постійного і синусоїдального струмів при сталих режимах їх роботи, а також виконаний аналіз перехідних процесів класичним та операторним методами. Матеріал поданий таким чином, щоб він був сприйнятий як студентами очної, так і заочної форми навчання. Підручник має велику кількість прикладів з алгоритмами розв’язку (30% від загального об’єму), а кожний розділ — додаткові задачі з відповідями і контрольні запитання для самотестування. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

 

Матвієнко, М.П. Основи електроніки [Текст]  : підручник / М.П. Матвієнко; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Ліра- К, 2017. – 364 с. 

В підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запамятовувальні пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачів сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки та індикатори; програмуєми логічні матриці, програмуєма матрична логіка, базові матричні кристали, програмуєми надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори і диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого – цифрових перетворювачів і джерел живлення різного електронного призначення. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

Матвієнко, М.П. Основи електротехніки та електроніки [Текст]  : підручник / М.П. Матвієнко; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. – К. : Ліра- К, 2016. – 504 с.

В першій частині підручника викладені основи побудови та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку. Окремо розглянуті трифазні ланцюги, взаємна індуктивність та перехідні процеси. В другій частині підручника розглянуті напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, тиристорні перемикачі та оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю, генератори, таймери, одновібратори, елементи затримки, формувачі цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори та диференціатори, приведені логічні матриці і джерела живлення різноманітного електронного призначення. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

Заваріка, Г.М. Курортна справа [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г.М. Заваріка. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 264 с. 

Навчальний посібник «Курортна справа» розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики основних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи.

Для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, фахівців-науковців, лікарів, викладачів, робітників санаторно-курортної галузі, працівників туристичних фірм та всім зацікавленим розвитком курортів в Україні та за її межами.

Панас, Р.М. Грунтознавство [Текст]  : навч. посіб. / Р.М. Панас. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 372 с. – (Вища освіта в Україні).

Розкрито поняття грунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори грунтоутворення, будову, склад і властивості грунту. Раціональне використання ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості, охорона від ерозії та забруднення – основне завдання сучасного ґрунтознавства.

Даний посібник висвітлює найбільш суттєві питання, які стосуються походження й еволюції ґрунту як природного тіла, його будови, складу, властивостей та режимів. Особлива увага приділяється агровиробничому групуванню ґрунтів, їх бонітуванню та охороні.

Призначений посібник для студентів та викладачів агрономічних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів.

Крижанівська, Н.Я. Основи ландшафтного дизайну [Текст]  : підручник / Н.Я. Крижанівська. – К. : Ліра- К, 2017. – 218с.

У книзі розглядаються питання формування ландшафтних об’єктів у різні історичні епохи. Враховуючи зростаючі вимоги до підготовки фахівців у галузі ландшафтного проектування, приділено велику увагу теоретичним питанням. Наведено типологію 99 об’єктів ландшафтного дизайну. Визначені основні фактори, що впливають на їх формування. Висвітлено прийоми проектування об’єктів ландшафтного дизайну. Надано рекомендації щодо створення малих садів, в тому числі зимових садів та садів на дахах.

Ошипок, І.М. Барна справа [Текст] . Львів. комерційна академія / І.М. Ошипок; П.Х. Пономарьов. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 288 с. 

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацію, матеріально-технічне забезпечення барів, порядок підготовки барів для обслуговування відвідувачів, вимоги до персоналу, що обслуговує споживачів, характеристику базових алкогольних і безалкогольних напоїв, методи, особливості приготування, способи оформлення і подачі різних змішаних напоїв і коктейлів.

Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Посібник може бути корисним персоналу, який обслуговує відвідувачів у барах і ресторанах.

Кісілевич, О.В. Математика [Текст]  : навч.-метод. посібник для абітурієнтів / О.В. Кісілевич; О.С. Пенцак; Л.В. Барбуляк. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 320 с.

У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал відповідно до чинної програми з математики для вступників до вищих навчальних закладів України. До кожного розділу подається методика розв’язування основних задач і розв’язано найбільш типові приклади. Наведено вправи для самоперевірки, до яких додаються відповіді. Для слухачів підготовчих курсів та для самостійної підготовки до вступних випробувань з математики.

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст]  : навч. посібник / І.С. Бондар; В.Г. Горник та ін.; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2016. – 192 с. 

У навч. посібнику розкрито теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Системно викладено корупціогенні чинники в сучасному суспільстві та публічному управлінні. Дано комплексне уявлення про принципи, стратегічні підходи, напрями і шляхи здійснення антикорупційної політики. Висвітлено наукові напрацювання, вітчизняний та зарубіжний досвід щодо побудови і функціонування механізмів запобігання корупції в публічному управлінні. Навч. посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні.

Геращенко, О.Л. Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини [Текст]  / О.Л. Геращенко; пер. з рос. М.В. Скоробогатова. – К. : Довженко Букс, 2016. – 303 с. : іл. 

Цю книгу написано для людей, що живуть в економічному світі. Взагалі-то всі ми всі в ньому живемо. Купуємо, продаємо, отримуємо доходи, платимо податки, на наші емоції впливають курс валют і ставка по кредитах, які, в свою чергу, залежать від наших емоцій; ми залишаємо собі заощадження на майбутнє, порівнюємо свій рівень доходу з іншими тощо. Це і є економічний світ. Цю книгу написано так, щоб її зміг прочитати абихто. Прочитати, зрозуміти і щось змінити у своєму житті.

Що нового у доповненому виданні: Додано макростатистику до 2015 року включно; нові розділи — як стати лауреатом Нобелівської премії з економіки, не маючи базової економічної освіти (про Деніела Канемана); розділ про перспективи розвитку світових систем оподаткування; розділ про World Value Survey та взаємозв’язок між цінностями та економічною успішністю; розділ-міркування про роль свободи у сталому розвитку; розділ про перспективи sharing economy, розділи про структуру бізнес-моделі та фундамент холакратіі як стиль менеджменту.

Сук, Л.К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст]  : навч. посіб. / Л.К. Сук; Л.П. Сук; О.В. Данілочкіна; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – К. : Каравела, 2015. – 352с. 

У посібнику розглянуто питання ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, а саме: організаційно-правові форми господарювання, організація обліку, план рахунків бухгалтерського обліку

суб’єктів малого підприємництва, проста і спрощена форми бухгалтерського обліку, облік у приватного підприємця, облік грошових коштів, запасів, розрахунків, необоротних активів, доходів, витрат, фінансових результатів, капіталу, порядок складання фінансової і податкової звітності. Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”, інших економічних спеціальностей, бухгалтерів, фінансистів, аудиторів та інших спеціалістів економічного профілю.

Охорона праці [Текст]  : (питання та відповіді) : довідник / В.М. Москальова; В.А. Батлук; С.Л. Кусковець та ін.; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 452 с.

У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах у вигляді питань і відповідей.

 

 

Федоренко, В.Л. Конституційне право України [Текст]  : підручник : до 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці Незалежності України / В.Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с.

У підручнику висвітлено основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», а саме питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.

Ураховано новели конституційного законодавства, пов’язані із внесенням змін до Конституції України у 2014 і 2016 pp., а також основні напрями конституційної реформи, започаткованої в 2015 p., зокрема концептуальні положення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації публічної влади на засадах децентралізації. Проаналізовано вибори народних депутатів України і Президента України 2014 р. та місцеві вибори 2015 р.

Для студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів юридичного профілю, всіх, хто цікавиться проблемами конституціоналізму, Конституції України, конституційного права та конституційних реформ.

Хімія [Текст]  : базов. підручник для ВНЗ (нехім. спец.) / гол. ред. К.В. Димаренко. – Х. : Фоліо, 2014. – 958 с.

Сучасний підхід до вищої освіти вимагає створення нових програм і, відповідно, нових підручників з фундаментальних наук.

Таким універсальним підручником став курс сучасної хімії для вищих навчальних закладів (для нехімічних спеціальностей), який охоплює практично всі розділи хімії, що викладені у відносно компактному вигляді.

 

 

Теоретична механіка [Текст]  : підручник для студ. вищ. навч. техн. закладів / І.В. Кузьо; Я.В. Зінько; Т.-Н. М. Ванькович та ін.; за ред. І.В. Кузьо. – Х. : Фоліо, 2017. – 780 с. 

Підручник «Теоретична механіка» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників для студентів вищих навчальних закладів. У реалізації проекту брали участь педагогічні та наукові колективи провідних навчальних закладів України, причому підручник є результатом спільної праці представників різних ВНЗ нашої країни і втілює передовий досвід, накопичений цими колективами.

Пропонований підручник складається з трьох частин: статики, кінематики та динаміки. Головним завданням авторського колективу була систематизація теоретичного матеріалу і роз’яснення фізичної суті законів, теорем та основних понять механіки. Після кожного розділу наведено приклади розв’язування задач, в яких проілюстровано застосування основних теоретичних положень відповідного розділу. Видання буде корисним студентам всіх форм навчання як за повною, так і за скороченними программи з теоретичної механіки, а також аспірантам, викладачам, інженерам.