Вересень 2018

Плохій, С. Брама Європи [Текст]  = The Gates of Europe : іст. України від скіф. воєн до незалежності / С. Плохій; пер. з англ. Р. Клочка. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 496 с.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки «призвали варягів на царювання», як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність.

«Брама Європи» — це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше сьогодення!

 

Корецька, Н.І. Історія грошей та кредиту країн світу [Текст]  : навч. посібник / Н.І. Корецька; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2014. – 340 с.

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу. Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що описують історичні аспекти обігу грошей та розвитку кредиту.

 

 

 

Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія і практика [Текст]  : теорія і практика : навч. посібник для ВНЗ / Г.А. Дорошук; Н.М. Дащенко. – Л. : Новий Світ-2000, 2016. – 332с. – (Вища освіта в Україні). 

У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві.

Посібник супроводжується програмним продуктом, який дозволяє самостійно проводити тестування за темами курсу, а також проводити діагностику банкрутства та обирати базову стратегію його запобігання.Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.

Історія України в особах: XIX століття [Текст] / авт. кол.: В.С. Шандра, І.І. Глизь, О.М. Доник та ін. – К.: Україна, 2015. – 368 с. : іл.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ-го століття.

Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

 

 

 

Зайцев, О.В. Податковий менеджмент [Текст]  : підручник / О.В. Зайцев; Сум. держ. ун-т. – К. : Ліра- К, 2017. – 3
08 с.

У підручнику розкриті теоретичні й практичні питання організації та ведення податкового управління і контролю. Матеріал подано відповідно до чинного податкового законодавства України.

До кожної теми додаються запитання для самоконтролю і тести.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання як структурований матеріал, що може застосовуватися при засвоєнні лекційного матеріалу, під час виконання практичних та самостійних робіт, а також курсових і випускних кваліфікаційних робіт спеціаліста, магістра тощо.

Сотник, І. М. Економічні основи ресурсозбереження [Текст]  : навч. посібник для студ. ВНЗ / І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2017. – 252 с.

У посібнику розглянуто еволюцію, основні фактори та напрями ре сурсозбереження. Приділено увагу оцінці соціо еколого економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів, досліджено аспекти формуван ня еколого економічного механізму управління та мотивації ресурсозбе

реження, проблеми моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Проана лізовано управління ресурсозбереженням у розвинених країнах та в Ук раїні, а також проблеми розвитку ринку ресурсозбереження. Для магістрів економічних та екологічних спеціальностей, студентів

інших спеціальностей, викладачів і фахівців, яких цікавлять питання

економіки ресурсозбереження.

Сучасні підходи до роботи позашкільного навчального закладу [Текст]  / за заг. ред. Л.В. Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2016. – 296 с. 

У методичному посібнику узагальнено матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів Сумської області. Висвітлюються педагогічні, методичні та організаційно-технологічні аспекти навчально-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю, розкриваються особливості розроблених і впроваджених методик формування творчих здібностей вихованців дитячих творчих об’єднань.

Для педагогів – організаторів позакласної, позашкільної навчально-виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю; студентів і викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

 

Бочелюк, В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Й. Бочелюк; А.В. Турубарова. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 264 с. 

Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації.

Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності.

Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Лень, В.С. Облік та аудит [Текст]  : вступ до фаху : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Лень; В.А. Нехай; Чернігов. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2017. – 272 с. 

У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори. Враховуючи, що посібник призначено для студентів першого курсу, в ньому розкриті загальні питання наукової організації праці та навчання, засвоєння яких дозволить студентам скласти особисту програму навчання, а по його завершенні належним чином організувати власну роботу та роботу підлеглих.

 

 

 

Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.П. Яхно; І.О. Куревіна; ВНЗ Укоопспілки “Львівська комерційна академія”. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 168 с.

Вивчення курсу “Конфліктологія та теорія переговорів” повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”.

 

 

 

 

 

Бурейчак, Т. Соціологія маскулінності [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т. Бурейчак; Львів. нац. ун-т  ім. І. Франка. – Л.: Магнолія 2006, 2017. – 142 с. 

Посібник “Соціологія маскулінності” є першим в Україні виданням навчально-методичного характеру, яке висвітлює головні проблеми такої галузі як соціологія маскулінності. Першу частину посібника присвячено розгляду концепту маскулінності в контексті різноманітних теоретичних підходів. Друга частина зосереджує увагу на практичних аспектах чоловічого досвіду, наприклад, моделях соціалізації чоловіків, батьківстві, репрезентації маскулінності в мас-медіа, проблемах альтернативної чоловічої сексуальності тощо. Більшість тем пропонують розгляд цих досвідів та практик на прикладі українського – радянського та пострадянського – суспільства. Запропоновано програму курсу “Соціологія маскулінності”, інтерактивні завдання та джерельну базу.

Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / І.В. Ельперін; О.М. Пупена; В.М. Сідлецький та ін.; Нац. ун-т харч. технологій. – 2- ге вид., допов. – К. : Ліра- К, 2016. – 378 с.

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.

Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора технолога.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів технологів, енергетиків, механіків і інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.

Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

Конфліктологія [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Г.В. Гребеньков; Донец. юрид. ін-т; Луган. держ. ун-т внутріш. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Л.: Магнолія 2006, 2017. – 384с. 

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфліктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх виникнення і тактику дій щодо розв’язання з урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх правознавців.

Видання призначено для курсантів і студентів відомчих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, а також для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями конфліктології, проблемами її наукового пізнання.

 

Бондар, І. Міжнародна інформація [Текст]  : навчально- метод. посібник / І. Бондар. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 284 с. 

У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації. Досліджується проблема інформатизації взаємовідносин промислово розвинутих країн та країн, що розвиваються. Розглядається державна інформаційна політика країн, вивчаються проблеми розвитку національної електронної промисловості країн, що розвиваються. Детально розглядається національна програма інформатизації України.

Для студентів  і спеціалістів у сфері  міжнародних інформаційних відносин.

 

Ростовський, В.С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів [Текст]  : навч. посібник / В.С. Ростовський; О.М. Кукуєва; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – К. : Кондор, 2016. – 497 с. 

У книзі наведена класифікація борошняних кондитерських виробів і їх харчова цінність, дані характеристики використовуваних сировини, напівфабрикатів, цукристих заготовок, особливості виготовлення різних видів тіста та виробів з них, тістечок, тортів. Описана технологія виготовлення і оздоблення борошняних кондитерських виробів, надана характеристика інвентарю. Дана характеристика умов виробництва і зберігання, термінів придатності виробів. Книга призначена для навчання в коледжах, технікумах, професійно-технічних училищах, що готують кондитерів, а також студентів технологічних факультетів вищих учбових закладів.

 

Свидрук, І.І. Теорія організації [Текст] : підручник / І.І. Свидрук; Ю.Б. Миронов; О.О. Кундицький. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 176 с.

У підручнику наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум. Приділено значну увагу зовнішньому та внутрішньому середовищу організації, організаційному проектуванню, організаційній культурі тощо.

Підручник повністю відповідає програмі нормативної дисципліни «Теорія організації», призначений для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування», а також слухачам системи підвищення кваліфікації, аспірантам, підприємцям.

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / О.Г. Бровко; А.С. Гордієнко; В.В. Дятлов та ін.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Л.: Магнолія-2006, 2017. – 320 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

В посібнику висвітлені відомості про харчову цінність, класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і правила зберігання. Також наведено питання для самоконтролю знань студентів.

Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР «Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів». Також може бути корисним для практичних робітників, зайнятих у сфері торгівлі продовольчими товарами та маркетинговими дослідженнями ринку продовольства.

Виноградова, О.В. Основи музеєзнавства [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.В.  Виноградова; В.Г. Дарчук; за ред. О.В.  Виноградової; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Л.: Магнолія 2006, 2017. – 185 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Основи музеєзнавства» спеціальності 6.140103, враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Автори посібника розглядають найбільш важливі етапи організації музейної справи в Україні та у світі, висвітлюють історію музейної справи від протомузейного колекціонування до теперішнього часу, розкривають механізми впливу на розвиток музейного маркетингу та менеджменту, а також з`ясовують особливості виникнення, розвитку та функціонування музеїв в різні часи, способи їх класифікації та особливості експозиційної діяльності. Посібник призначено для студентів ОКР «Бакалавр» гуманітарних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, працівників музеїв, закладів культури.

Лисянська, Т.М. Педагогічна психологія [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.М. Лисянська; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. й допов. – К. : Каравела, 2016. – 264 с.

У посібнику висвітлюються сучасні досягнення у педагогічній психології.

Призначений для студентів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, для слухачів післядипломної освіти, вчителів, практичних психологів, соціальних працівників, вихователів та батьків.

 

 

Городняк, І. В. Соціологія освіти [Текст]  : навч. посіб. / І. В. Городняк. – Л. : Новий світ-2000, 2017. – 265 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем соціології освіти. Видання включає теми, що висвітлюють суть соціології освіти як галузі соціологічного знання, особливості освіти як соціального інституту суспільства, її роль в життєдіяльності суспільства та соціалізації особистості. Значну увагу приділено висвітленню особливостей управління освітніми організаціями, основних видів конфліктів та шляхів їхнього вирішення в освітньому середовищі. Окреслено значення освіти в процесах адаптаціїлюдини, побудові кар’єри та досягненні успіху. Подано практикум з курсу ″Соціологія освіти″, що сприятиме засвоєнню матеріалу. Для соціологів, викладачів та працівників навчальних закладів, аспірантів, студентів, фахівців, які цікавляться проблемами освіти та її значенням в житті людини..

 

Литвин, А.П. Соціологія [Текст]  : навч. посіб. для ВНЗ / А.П. Литвин; М.К. Кубаєвський; С.В. Лук’яненко. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 332 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику розкрито основні теми, проаналізовано закономірності соціальних процесів, висвітлено актуальні проблеми теорії та історії соціології, визначена сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структуру і функції, а також роз’яснена методологія та технологія соціологічних досліджень.

Запропоновано типологізацію соціологічних теорій. Вивчення у посібнику соціальної структури, статусу і ролі, соціальної стратифікації суспільства пов’язано як із соціальною статикою, так і соціальною динамікою. Останню розкрито як соціальний процес втілений в соціальну мобільність, міграцію, соціалізацію і соціальний розвиток: соціальні організації, інститути та їх рушійні сили. У посібнику розглянуто також засади деяких спеціальних або галузевих соціологічних теорій (соціологія культури, соціологія економіки, соціологія політики, соціології особистості, соціологія сім’ї) та прикладну соціологію, бо остання застосовує методи конкретно-соціологічних досліджень для отриманих первинних даних, на ґрунті котрих здійснюють систематизацію наукових результатів.

Рекомендовано для студентів ВНЗ України всіх форм навчання, де викладають дисципліну «Соціологія».

Корж, О.П. Основи еволюції [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.П. Корж. – Суми : Університетська книга, 2017. – 381 с.

Навчальний посібник “Основи еволюції” містить три розділи: “Мікроеволюція”, “Макроеволюція” та “Шляхи розвитку життя”. кожний розділ завершується тестами для самоконтролю з метою встановлення студентами рівня засвоєння викладеного матеріалу. Призначений для вивчення курсу “теорія еволюції” та самостійного більш детального опрацювання окремих тем студентами спеціальностей “Біологія”, “Екологія”, інших природничих напрямків.

Буде корисним учителям біології та всім, хто цікавиться питанням розвитку життя на Землі.

 

Карпунь, І.Н. Санація підприємств [Текст]  : підручник / І.Н. Карпунь; Львів. держ. ін-т новіт. технологій і управління ім. В. Чорновола. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 448 с. – (Вища освіта в Україні).

Підручник “Санація підприємств” започаткований як базовий курс дисципліни, що інтенсивно розвивається в і орні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб’єктів господарю­вання. На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обґрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний міст та нормативно-методнчне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з’ясовано законодавчі акти щодо банкрутства й ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів (банків) у відносинах і фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основнім домінантам запобігання кризовим явищам на підприємствах.

Адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям і практикам, які спеціалізуються в даній галузі.

Історія України [Текст]  : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.С. Дяків. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 188 с. 

У начальному посібнику висвітлюються процеси появи державності на території України, починаючи з появи перших поселень на території сучасної України до процесу утворення незалежної держави. Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі «Історія України». Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів та побудований на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам — у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу Історія України.

 

Червінський, В.І. Історія України [Текст]  : джерел. літопис / В.І. Червінський; М.І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Україна, 2016. – 896 с. : іл. 

Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 

 

 

 

Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Текст]  : підручник / Б.Ф. Заблоцький. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 582 с. – (Вища освіта в Україні).

Монографічний підручник написаний відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностями напряму 0501 “Економіка і підприємництво” і призначений для вивчення національної економіки. У ньому висвітлено теоретичні основи формування національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому розвитку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.

Висвітлено роль демократизації, економічної свободи, прогнозування і регулювання економічних процесів країни. У підручнику також розкрито сутність політики економічного зростання, інтеграції у світове господарство та основи національної економічної безпеки.

Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лектором, індивідуального навчального плану студентом, запропоновано тести для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Підручник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управління економікою, науковцям.

Борисова, О.В. Соціальна антропологія [Текст]  : навч. посібник / О.В. Борисова; Луган. нац. аграр. ун-т. – К. : Кондор, 2016. – 224 с.

У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і термінів та список рекомендованої літератури.

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів університетів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами сучасної науки про людину та суспільство.

Мазурок, П.П. Історія економіки та економічної думки [Текст]  : підручник для ВНЗ / П.П. Мазурок; Київ.нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана; Криворіз. екон. ін-т. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 428 с.

За змістом підручник відповідає програмі курсу „Історія економіки та економічної думки”, який включено до навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У розробці викладено авторське бачення еволюційних процесів розвитку економіки та економічної думки, яке супроводжується ілюстративно-пізнавальним матеріалом. За структурою наукова розробка містить лекційний

блок, запитання та завдання для обговорення, тестові завдання із матрицею відповідей до них, рекомендовану літературу, термінологічний словник та предметний покажчик. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної економічної освіти, а також може бути корисним фахівцям, які займаються дослідженням проблем історичного розвитку економіки та економічної думки.

Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі [Текст]  : навч.- метод. посібник / Т.О. Піроженко; Л.І. Соловйова та ін. – К. : Слово, 2016. – 248 с.

У матеріалах навчально­методичного посібника розкрито особливості становлення базових цінностей дошкільника і визначено специфіку психолого­педагогічного супроводу даного процесу. Матеріали рекомендовано для використання вихователями та психологами дошкільних навчальних закладів, домашніми вихователями (гувернерами), батьками, а також для професійної науково­предметної підготовки у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації майбутніх фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта».

 

Хоронжий, А.Г. Соціологія релігії [Текст]  : курс лекций : навч. посіб. ВНЗ / А.Г. Хоронжий. – Л. : “Магнолія 2006”, 2017. – 170 с. – (Вища освіта в Україні). 

Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як науки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціологічні теорії, структура і функції релігії. Розглядаються відносини релігії і суспільства, релігії і людини.

Курс лекцій призначений для студентів соціології.