Нові надходження – книги лютий 2019

 

 Скоробогатий, Я.П. Харчова хімія [Текст] : навч. посібник / Я.П. Скоробогатий; А.В. Гузій; О.М. Заверуха. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 514 с. – (Вища освіта в Україні).

У посібнику викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів. Розглянуто методи дослідження сировини та харчових систем, основні класи речовин – компонентів харчових продуктів, види забруднювачів харчових систем, їх вплив на людський організм.
Для студентів напрямів підготовки «Харчові технології та інженерія» та «Готельно-ресторанна справа»…

Самойленко, Г.В. Краєзнавство культурно- мистецьке та літературне [Текст] : навч. посібник / Г.В. Самойленко. – К. : КТН, 2016. – 131 с.

В книзі вперше на широкому культурно-мистецькому та літературному джерельному матеріалі розкриваються особливості вивчення краєзнавства у вищих навчальних закладах, визначаються основні його принципи та джерела. Значна увага приділяється аналізу розвитку культури в регіонах, осередках, центрах та гніздах культури. Книга адресована викладачам, студентам-філологам, історикам, мистецтвознавцям та всім, хто цікавиться питаннями краєзнавства.

Терлецька, Л.Г. Психологія здоров’я: арт- терапевтичні технології [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Г. Терлецька. – К. : Слово, 2016. – 128 с.

Навчальний посібник є важливим інструментом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я» для магістратури по спеціалізації «Психологія особистості». Арт-терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками. У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми.

Сукач, М.К. Основи стандартизації [Текст] : навч. посібник для ВНЗ / М.К. Сукач. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Ліра-К, 2017. – 324 с.
У навчальному посібнику викладено загальні положення та визначення зі стандартизації, дано відомості з міжгалузевої та міжнародної систем стандартизації. Наведено методологічні основи стандартизації й уніфікації промислової продукції та технологічних процесів. Дано структуру й принципи роботи вітчизняних і закордонних національних установ зі стандартизації. Розглянуто основні аспекти співробітництва в галузі стандартизації. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Буде корисним інженерно-технічним працівникам і фахівцям, які займаються питаннями стандартизації промислової продукції та технологічних процесів.

Машика, В.Т. Інтелектуальні ігри з правознавства [Текст] / В.Т. Машика. – Х. : Основа, 2018. – 95 с. – (Бібліотека журн. “Історія та правознавство” Вип.5 (176)).

 

Пропонований посібник містить розробки навчальних дидактичних ігор, спрямованих на формування знань, умінь і навичок учнів. Переважну увагу автор приділив брейн-рингу, який є найулюбленішою ігрою школярів.

 

 

Соломенко, Л.І. Екологія людини [Текст] : навч. посібник / Л.І. Соломенко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 120 с.
Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини»: розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров’я і життєдіяльність людської популяції. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування. Наведено методичні рекомендації для самостійної роботи студентів та визначено вимоги до контролю їх знань.
Для студентів, що навчаються за спеціальностями екологічних напрямів, а також аспірантів, викладачів і всіх небайдужих до екології людини.

Пекар, В.О. Різнобарвний менеджмент [Текст] : еволюція мислення, лідерства та керування / В.О. Пекар. – К. : Довженко Букс, 2017. – 191 с. : іл.

 

У книзі популярно викладена «інтегральна динаміка» – теорія еволюції людського мислення, організацій і великих соціальних систем. Текст заснований на курсі лекцій, який читається автором у провідних українських бізнес-школах, але істотно перевищує його за обсягом.

 

Неведомська, Є.О. Ботаніка [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є.О. Неведомська; І.М. Маруненко; І.Д. Омері; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 218 с.
Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу «Ботаніка», передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей. За структурою навчальний посібник побудований як курс лекцій. Наведені у посібнику таблиці, схеми сприятимуть систематизації знань студентів. Після викладу навчального матеріалу в посібнику вміщено запитання для самоперевірки знань студентів, рекомендовану літературу, науково-популярну інформацію під рубриками «З історії науки», «Еволюційний процес» «З історії народів», «Зі світу науки», «Цікаво знати», «Для допитливих», яка сприятиме комплексному пізнанню рослинного світу, зацікавленню студентів у вивченні цього курсу, розширенню кругозору та ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу. Рубрики «Важливо знати», «Життєві поради» допоможуть у різних життєвих ситуаціях. У кінці навчального посібника подано «Словник ботанічних термінів». Для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

План розрахунків бухгалтерського обліку та інструкція щодо його застосування [Текст] : офіц. текст / відповід. за вип. А.В. Паливода. – К. : Видавець Паливода А.В., 2017. – 136 с. – (Фінансове законодавство України).

 

Тридід, О.М. Регіональна економіка [Текст] : Регіональна економіка. Екологія : навч. посібник / О.М. Тридід; О.М. Богатіщев. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 264 с. – (Вища освіта в Україні).

Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни “Регіональна економіка” за модулями “Регіональна економіка” та “Екологія”. Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і тести, які потребують творчого підходу до їх розв’язання, спрямовують студента на самостійну роботу з підручником, посібниками, словником з регіональної економіки. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації економічних спеціальностей, а також стане в нагоді викладачам при розробці тестових завдань, складанні методичних матеріалів для контролю знань студентів.

Савицька, О.В. Етнопсихологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.В. Савицька; Л. М. Співак. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2016. – 264 с.

Зміст посібника добирався з урахуванням актуальних питань етнопсихології та розкриває феноменологію і сутність етнічної ідентичності, етнічної свідомості та самосвідомості, прояву етнопсихологічних особливостей особистості, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологію і способи розв’язання міжетнічних конфліктів. До практичної частини посібника увійшли методичні рекомендації та система практичних занять, тести, глосарій, іменний і предметний покажчики, список рекомендованої та використаної літератури.

Лоза, О.Б. Особиста безпека дитини [Текст] = Peculiarities of children’s safety : навч. посіб. для педагогів та батьків / О.Б. Лоза. – Суми : Університетська книга, 2017. – 383 с.
У посібнику подається розгорнутий аналіз проблеми захисту дитини, запропоновано критерії організації процесу навчання дітей дошкільного віку особистій безпеці, розкрито зміст курсу «Захист життя і здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях» та сформульовано головну мету такого навчання – формування в кожної дитини активної життєвої позиції щодо власного життя та здоров’я, накопичення знань і навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитсадку. Посібник розрахований на вихователів, батьків та фахівців, що опікуються проблемою захисту життя і здоров’я дітей.

Туленков, М.В. Сучасні теорії менеджмену [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / М.В. Туленков. – К. : Каравела, 2016. – 304 с.

Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею,у якій з системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделейорганізації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та широко застосовуються у світовій управлінській практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту.

Історія філософії [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Г.І. Волинка; В.І. Гусев; Н.Г. Мозгова; за ред. д-ра філос. наук проф. Г.І. Волинки; В.І. Гусев; Н.Г. Мозгова; за ред. д-ра філос. наук проф. Г.І. Волинки. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2016. – 480 с.

У підручнику висвітлено філософські школи стародавності та їх освітянські засади, релігійно-філософські та освітянські пошуки середньовіччя, філософію нового і новітнього часів на тлі освіти і науки.

 

 

Ілляшенко, С.М. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник для ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 334 с.
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку. Підручник містить практикум з основних розділів курсу. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мосіяшенко, В.А. Історія педагогіки України в особах [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.А. Мосіяшенко; Л.В. Задорожна; О.І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2016. – 266 с.
У навчальному посібнику розглядаються діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ століття відповідно з історичними періодами, передбаченими структурою та тематикою програми з історії педагогіки для гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться історією української педагогічної думки.

Теслюк, В.М. Основи профорієнтаціцної роботи [Текст] : навч. посібник / В.М. Теслюк. – К. : Ліра- К, 2017. – 304 с.
У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя- предметника.
Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».

Якщо до Вас прийшли з перевіркою [Текст] : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лившиц. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 432 с.

У практичному посібнику наведені всі необхідні закони України стосовно перевірок підприємств, установ та організацій державними органами.

 

 

 

Шуст, Р.М. Нумізматика [Текст] : іст. грош. обігу та монет. справи в Україні : навч. посібник / Р.М. Шуст; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2009. – 376 c. : іл.
У книзі розглядаються питання виникнення і розвитку товарно-грошових відносин, карбування, обігу та лічби монет на українських землях від найдавніших часів до наших днів. Окремий розділ присвячено формуванню грошово-монетної системи незалежної України. Книга ілюстрована зразками монет і грошових знаків різних періодів та епох, а також містить словник, у якому подано тлумачення найважливіших нумізматичних термінів та понять.
Розраховано на широке коло читачів. Книга буде корисною також студентам і викладачам історичних та економічних спеціальностей, краєзнавцям, нумізматам, ювелірам, мистецтвознавцям, митникам, усім, хто цікавиться минулим України.

Ковалів, Ю. Історія української літератури [Текст] : у 10 т. : кінець ХІХ – поч. ХХ ст. : підручник / Ю. Ковалів. – К. : Академія, 2013. – (Альма- матер).

 

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть ХІХ ст. до сьогодення.

 

Глущенко, А.С. Фінанси [Текст] : навч. посібник / А.С. Глущенко. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 440 с. – (Вища освіта України).
У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітню-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів.
Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. 3 кожної теми курсу, для поглибленого засвоєння матеріалу. розроблено навчальний тренінг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінарських занять, тестові завдання, питання для самостійною вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю в сфері фінансів.

Кислюк, К.В. Культурологія [Текст] : хрестоматія : навч. посібник / К.В. Кислюк; Г.Д. Панков. – К. : Кондор, 2017. – 186 с.

У навчальному поcібнику зібрані уривки з класичних і сучасних культурологічних праць. В них висвітлюється сутність культури, а також актуальні проблеми, з якими світова та українська культура зіткається у 1990–2000-і рр. Навчальний посібник розрахований для використання на семінарських заняттях і самостійної роботи студентів усіх спеціальностей.

 

 

Місцеве самоврядування [Текст] : словник- довідник / Чернігів. нац. технолог. ун-т. – К. : Кондор, 2017. – 182 с.
Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових місцевого самоврядування та відповідних морфологічних моделей.
Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії та практики місцевого самоврядування.

Вісловух, А.М. Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності [Текст] : навчально- практ. розробка з курсу ” Безпека життєдіяльності” / А.М. Вісловух. – К. : Ліра-К, 2018. – 252 с.
В начально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.
Призначається для слухачів спеціальностей 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03010201 «Психологія», студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030102 «Психологія». Може бути корисною для всіх споживачів харчових продуктів.
Історія та теорія місцевого самоврядування [Текст] : навч. посібник / О.М. Руденко; І.В. Козюра; Н.В. Ткаленко та ін.; Чернігів. нац. технол. ун-т. – К. : Кондор, 2017. – 226 с.
В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі місцевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань місцевого самоврядування студентам за напрямом «Публічнеу правління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слухачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реко­мендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Реєстрація нерухомості в Україні [Текст] : практ. посібник. – К. : Дакор, 2017. – 190 с. – (Бібліотечка нотаріуса).

 

У виданні подано нормативні акти, що регулюють реєстрацію нерухомого майна та захисту прав власності.
Розраховане на практикуючих нотаріусів та всіх, кого цікавлять питання нотаріату.

 

Конкурентне право України [Текст] : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, за ред.: В.С. Щербини, І.В. Лукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 380 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти курсу «Конкурентне право». Висвітлено основні положення теорії конкурентного права України та тенденції розвитку законодавства про захист економічної конкуренції.
Посібник розрахований на студентів та аспірантів, які вивчають конкурентне право, юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, кого цікавлять питання конкурентного права.

Історія української літератури [Текст] : у 12-ти т. / АН УРСР; НАН України. Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченко; ред. кол.: В. Дончик, Л. Скупейко, Н. Бойко та ін.; передм. М. Жулинського. – К. : Наук. думка, 2014.
Нова дванадцятитомна “Історія української літератури” подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства X-XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиної і соціумом, між Україної і світовою цивілізацією.

Білянська, М.М. Організація еколого-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посібник / М.М. Білянська; Нац. акад. пед. наук. Ін-т вищ. освіти. – К. : Ліра-К, 2017. – 184 с.

У посібнику розкрито теоретичні основи, методи, засоби і форми організації еколого-педагогічної діяльності у процесі навчання біології. Матеріал підібрано згідно до навчальної програми з дисципліни «Організація еколого-педагогічної діяльності». Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)».

 

Батченко, Л.В. Бізнес- комунікації в міжнародному менеджменті [Текст] : навч. посібник / Л.В. Батченко; І.С. Бондар; В.А. Русавська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с.

У посібнику розглядаються теоретико-методичні та нормативно-правові питання організації та здійснення міжнародних комунікацій в європейському бізнесі, їх особливості в умовах розвитку економіки знань та загостренні питань інформаційної безпеки на загальноєвропейському просторі та рівні сучасних корпорацій. Призначений для індивідуальної самостійної роботи студентів. Може бути корисним аспірантам та викладачам.

Основи психотерапії [Текст] : навч. посіб. / за ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. – К. : Академія, 2017. – 192 с. – (Альма-матер).
У сучасному світі радикально змінюються чинники психологічних перенапруг. Без новітніх знань про людину неможлива ефективна психотерапія. Якісна підготовка фахівців потребує дедалі насиченіших інноваційною проблематикою навчальних видань. Ці вимоги взято за основу при створенні пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито засади психотерапії, ключові психотерапевтичні ідеї і теорії, напрями і методи дослідження психічної реальності, найактуальніші методики і техніки психотерапевтичної діяльності.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, педагогам, соціологам, управлінцям і всім, кого цікавить психічне життя особистості.
Савчин, М.В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М.В. Савчин; Л.П. Василенко. – К. : Академія, 2017. – 368 с. – (Альма-матер).
Упродовж життя людина неодноразово відчуває зміни у внутрішньому світі, мисленні, пам’яті, емоціях, самосвідомості й самооцінках, мотивації та інтересах, провідній діяльності й у соціальних взаємодіях. На кожному етапі вони проявляються по-різному, особливо важко даються вікові кризи і внутрішні розлади. Зберегти особистісну рівновагу і позитивну налаштованість, відкритість до світу і доброзичливість допомагають знання вікової психології, які є предметною основою пропонованого навчального посібника. У ньому висвітлено загальні засади, теоретичні основи й історію вікової психології, розкрито особливості психічного буття людини від початку життя до останніх днів.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто намагається вибудовувати стосунки на основі знання себе та інших.
Фурман, А.В. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А.В. Фурман; М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер).

Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життєдіяльності різних категорій населення.