Жовтень 2017

Ушкалов, Л.В. Що таке українська література [Текст]  / Л.В. Ушкалов. – Л. : Вид-во Стого Лева, 2016. – 352 с. 

До книги ввійшли 45 есеїв, які вперше побачили світ у 2012–2013 роках на шпальтах газети «Україна молода» в рубриці «Уроки літератури від Леоніда Ушкалова». У них автор порушує цілу низку питань, важливих для кожної людини: щастя, свобода, любов, правда, поезія, самотність… А героями есеїв є і добре відомі всім класики, зокрема Сковорода, Квітка-Основ’яненко, Шевченко, Гоголь, Драгоманов, Франко, Леся Українка, Кобилянська, Винниченко, Хвильовий, Йогансен, Маланюк, Довженко, Яновський, і куди менше знані автори: Кримський, Шпол, Буревій, Чернов, Теліга, Лівицька-Холодна й інші. Написані в яскравій публіцистичній манері, ці «уроки» незаперечно свідчать про одне: українська літературна традиція від давнини до сьогодні – багата, барвиста і надзвичайно цікава.

Кузьменко, В.І. Історія української літератури: ХХ- поч. ХХІ ст. [Текст]  : у 3-х т. : навч. посіб. / В.І. Кузьменко; О.О. Гарачковська; М.В. Кузьменко; за ред. проф. В.І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2013. – (Альма- матер).

Т.1 [Текст]. – 2014. – 592 с.

Т.2 [Текст]. – 2014. – 536 с.

Т.3 [Текст]. – 2017. – 544 с.

На порубіжжі ХІХ—ХХ ст. українська література, зазнаючи глибоких внутрішніх змін, сягнула вершин, якими зрівнялася з європейською. Та невдовзі внаслідок тоталітарного диктату зазнала жорстоких утисків і суттєвих деформацій. Саме на цьому драматичному періоді (10—40-ві роки ХХ ст.) зосереджений перший том навчального посібника, в якому розкрито традиції, новаторство і трагічні злами української літератури в контексті розвитку світової.

Другий том навчального посібника розкриває ключові явища і тенденції української літератури 50—80-х років ХХ ст., творчість найпомітніших

письменників материкової України та зарубіжжя, а також майстрів перекладацької та літературознавчої справи цього періоду.

Радикальні зрушення в українській літературі останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. проявилися як відгук на потребу «зруйнувати Карфаген української провінційності» (Ю. Шевельов) і надати українському Слову не заідеологізовано-провінційного, а спрямованого у світ естетичного звучання.

На розкритті цих явищ у поезії, прозі й драматургії зосереджений третій том навчального посібника, який стане гарною лектурою  студентам вищих навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто прагне глибше осягнути многосвіт нашої літератури.

Марко, В.П. Аналіз художнього твору [Текст]  : навч. посібник / В.П. Марко. – 2-ге вид., випр. – К. : Академвидав, 2015. – 256 с. – (Альма- матер).

Аналіз (розкодування) художнього  твору — мистецтво, яке ґрунтується на теоретичному знанні та художньому смаку, вмінні бачити, чути і розуміти текст. У такій праці поєднуються раціональне і чуттєве, глибоко особистісне та актуальне для певного часу і конкретних спільнот. Цей концепт організовує теоретичний і прикладний матеріал навчального посібника, в якому розкрито сутність, принципи, цілі та загальні прийоми аналізу твору як феномену літератури в її жанрово-стильовому багатоманітті. Особливу цінність становлять конкретні аналітичні розвідки.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям, філологічно зорієнтованим учням загальноосвітніх навчальних закладів і всім зацікавленим робити власні відкриття у світі художнього слова.

Захарова, Ю.М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення [Текст]  : навч. посібник / Ю.М. Захарова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Ліра- К, 2015. – 152 с.

Запропонований посібник є результатом осмислення чималого теоретичного доробку та експериментально-фонетичних досліджень провідних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Доступно викладена інформація про традиційні та найновіші підходи до вивчення інтонації англійського мовлення. Значна увага приділена висвітленню найсучасніших методів аналізу мовної інтонації, що ґрунтуються на нових досягненнях науки. Основний теоретичний зміст посібника доповнює ілюстративний матеріал а також завдання для самостійної роботи.

Сучасна культурологія [Текст]  : навч. посібник / за заг. ред. К.В. Кислюка. – К. : Кондор, 2016. – 342 с. 

У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються ос-новні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспе-ктивним напрямкам культурологічної думки — «новій культурній історії», меморіальній культурології, постмодернізмові, ґендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.

Для студентів усіх спеціальностей, слухачів магістратури, аспіран-тів, викладачів курсу «Культурологія», фахівців-культурологів.

Європейська інтеграція [Текст]  : навч. посібник / за ред. проф. М.І. Макаренка, доц. Л.І. Хомутенко; Нац. банк України. Укр. акад. банк. справи. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 344 с. 

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висвітлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повноваження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізовано засади спільних політик ЄС, особливості країнових моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України. Видання призначене для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі європейської інтеграції, міжнародних економічних відносин, усіх зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучасних інтеграційних процесів.

Лі Куан Ю. Із третього світу в перший [Текст]  : іст. Сингапуру : 1965- 2000 / Лі Куан Ю; пер. з англ. Є. Сагайдака. – К. : КМ- БУКС, 2017. – 760 с. 

Із третього світу в перший” – спогади Лі Куана Ю, які охоплюють період з 1965 по 2000 рік. У 1965 році Сингапур здобув незалежність. З того часу його батькові-засновнику, Лі Куану Ю, довелося вирішити чимало проблем: як побудувати мирні відносини із вороже налаштованими сусідніми державами, як забезпечити людей житлом та й взагалі підвищити рівень їхнього життя, як налагодити постачання води, як позбутися небезпечних комуністичних партій. За роки свого управління крихітною державою Лі Куан Ю спромігся зробити, здавалось би, неможливе. Нині його країна – одна із найбільш перспективних у світі. То яким чином цій людині вдалося домогтися цього “чуда”? У цій книжці є відповіді на всі питання.

Переклад з англійскої – Є. Сагайдака.

Голованов, С.О. Всесвітня історія [Текст]  : підручник / С.О. Голованов. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2016. – 296 с. 

Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни “Всесвітня історія” для студентів неісторичних факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу. Зміст лекцій побудовано з урахуванням сучасного стану історичних знань. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться історією.

Дей, М.О. Політологія [Текст]  : у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.О. Дей; О.І. Ткач; НАН України. Київ. ун-т права. – К. : Ліра- К, 2014. – 480с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, проаналізовано місце та роль політичних суб”єктів у системі політико-владних відносин суспільства і держави, показано засади політики, її сутність, першооснову, причину і джерела її існування, що їх покликані реалізувати політичні інститути, соціальні спільноти та особи. Особливість навчального посібника є те, що він висвітлює питання політології з точки зору міжнародних відносин України, за допомогою логічних схем та таблиць. У посібнику розкрито питання, пов”язані з політичними режимами, етнонаціональною та демографічною політикою, світовим політичним процесом, сучасними глобальними проблемами. Особливу увагу приділено питанням міжнародних відносин та міжнародного права. Навчальний посібник рекомендований для студентів вузів, спеціалістів-практиків, наукових працівників і всіх, хто цікавиться проблемами політології.

Бойко, М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин [Текст]  : навч. посіб. / М.Ф. Бойко; Херсон. держ. ун-т. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 с. 

У навчальному посібнику, написаному відповідно до програми з ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як загальновідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх методів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики несудинних рослин (водоростей та мохоподібних), їх місце в сучасній системі органічного світу. Розглядаються історія дослідження, будова організмів, типи їх розмноження, цикли відтворення, географічні та екологічні особливості, систематика, роль в біосфері та житті людини. Для студентів та викладачів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Перельман, Я.І. Цікава фізика [Текст]  / Я.І. Перельман. – К. : Видавнича група КМ- БУКС, 2016. – 496 с. 

Серед найвідоміших публікацій автора «Цікава фізика» посідає особливе місце. Секрет її популярності пояснюється як підбором тем і різноманітністю матеріалу, так і способом подачі інформації, манерою пояснення наукових понять.

У це видання увійшли дві книги, об’єднані не лише спільною темою і назвою, а й, за словами автора, головною ідеєю – розбудити у читача «діяльність наукової уяви, привчити мислити в дусі фізики і розвинути звичку до різнобічного застосування своїх знань».

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх шанувальників науково-популярної літератури.

Лега, Ю.Г. Розв’язування задач з елементарної фізики [Текст]  : навч. посібник / Ю.Г. Лега; А.І. Садовий. – К. : Кондор, 2004. – 416с. 

Ця книга є навчальним посібником із розв’язування задач з курсу елементарної фізики. В книзі розміщено 15 розділів фізики; до кожного розділу даються короткі теоретичні відомості, розроблені єдині методи з розв’язування задач і даються розв’язки 448 задач, які були розміщені для самостійного розв’язування в навчальному посібнику “Основи фізики з задачами і прикладами їх розв’язування” (А.І. Садовий, Ю.Г. Лега).

Лукашевич, В.М. Глобалістика [Текст]  : навч. посіб. / В.М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та випр. – Л. : Новий Світ-2000, 2010. – 440 с. – (Вища освіта в Україні).

Петришин, Л.П. Звітність підприємств [Текст]  : навч. посібник / Л.П. Петришин; Г.В. Сиротюк. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 232 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-правові теоре­тичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств. Відповідно до чинного законодавства описані методологія і методика складання окремих форм звітності, вимоги і принципи їх заповнення, по­дання та оприлюднення. На конкретних прикладах висвітлені теоретичні і приклад­ні основи відображення в бухгалтерському обліку та звітності різних господарських операцій.

Шара, Є.Ю. Фінансовий облік [Текст]  : навч. посібник / Є.Ю. Шара; І.Є. Соколовська- Гонтаренко; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – К. : Центр учбової літератури, 2016.

Т.1 [Текст]. – 2016. – 336 с.

Т.2 [Текст]. – 2016. – 308 с.

Навчальний посібник «Фінансовий облік І» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік І», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури.

У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зобов’язань та забезпечень; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства.

Новікова, О.В. Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських  виробів [Текст]  : навч. посібник / О.В. Новікова. – 2-ге вид., перероб. – К. : ЛіраК, 2016. – 540 с.

Хлібобулочні вироби є одними з основних продуктів харчування людини, а смачні торт і тістечка – це невід’ємна частина будь-якого свята.

Серед підприємств ресторанного господарства важливе місце посідають кондитерські цехи та пекарні. Кондитерські борошняні вироби є невід’ємною частиною національної кухні народів усіх країн.

Сучасне хлібопекарське виробництво характеризується високим рівнем механізації й автоматизації технологічних процесів, впровадженням нових технологій і постійним розширенням асортименту хлібобулочних виробів, а також широким упровадженням підприємств малої потужності різних форм власності.

У даному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. Наведено характеристику способів приготування  й оброблення тіста з пшеничного та житнього борошна та їхньої суміші. Розглянуто норми, методи визначення та контролю якості хліба, причини утворення дефектів. Описано технологію виготовлення й оздоблення борошняних кондитерських виробів.

Посібник розрахований на студентів спеціальностей «Виробництво харчової продукції», а також буде корисним для працівників кондитерської промисловості і системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться виготовленням борошняних виробів.

Марисова, І.В. Біогеографія. Регіональний аспект [Текст] [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І.В. Марисова. – 2-ге, перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2016. – 128 с. : іл. 

Навчальний посібник присвячений центральному розділу біогеографії – біогеографічному районуванню. Подається класифікація і характеристика основних територіальних угруповань живих організмів – біоценозів та біофілот (флор і фаун). Призначений для студентів біологічних і географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (денної і заочної форми навчання), а також для викладачів біології, географії, екології.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст]  : практ. посібник / упоряд. К.В. Безверхий. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 76 с.

Методичні рекомендації застосовуються суб’єктами державного сектору для відображення у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (далі – основні засоби) та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визнані відповідно до НП(С)БО в державному секторі 121 «Основні засоби»

Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія і практика [Текст]  : теорія і практика : навч. посібник для ВНЗ / Г.А. Дорошук; Н.М. Дащенко. – Л. : Новий Світ-2000, 2016. – 332с. – (Вища освіта в Україні).

У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві.

Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.

Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік [Текст]  : навч. посіб. / Л.М. Осмятченко; В.Є. Шевчук; під заг. ред. Л.М. Осмятченко. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 196 с. – (Вища освіта в Україні).

В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю. Це дає змогу студентам краще засвоювати навчальний матеріал або навіть самостійно його опанувати.

Серпенінова, Ю.С. Бухгалтерський облік: загальна теорія [Текст]  : навч. посібник / Ю.С. Серпенінова; С.М. Гольцова; І.О. Макаренко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 336 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до змісту дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Облік і аудит». Матеріал викладено у шістнадцяти темах, що сукупно дають цілісне уявлення про місце і роль бухгалтерського обліку в системі господарського обліку, розкривають сутність предмета і методу бухгалтерського обліку, а також основи обліку базових господарських процесів. Кожна тема супроводжується практичними прикладами та упорядкованим набором контрольних запитань. До кожної теми запропоновані тести або практичні завдання для самостійного опрацювання, що забезпечить можливість закріпити отримані теоретичні знання.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Бандурка, О.М. Гроші та кредит [Текст]  : підручник / О.М. Бандурка; В.В. Глущенко; А.С. Глущенко. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 432 с. – (Вища освіта в Україні).

У підручнику викладений теоретичний курс, що є складовою частиною навчального плану підготовки фахівців з фінансів і кредиту та банківської справи. Цей фундаментальний курс висвітлює теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких категорій як гроші, кредит, грошовий та валютний ринок. На цій основі розкривається діяльність фінансових посередників: банків, парабанківських установ, лізингових, трастових та інших компаній. Завдання даного підручника – допомогти студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у фінансово-кредитній системі України.

Глобальна економіка [Текст]  : навч. посібник / П.П. Мазурок; Б.М. Одягайло; В.В. Кулішов. – Л. : Магнолія 2006, 2016. – 206 с. – (Вища освіта в Україні). 

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світо господарських зв’язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складений у відповідності до програми курсу «Глобальна економіка», що викладається студентам економічних спеціальностей. Розрахований на викладачів, аспірантів та студентів економічних вузів і факультетів.

Солонінко, К.С. Макроекономіка [Текст]  : навч. посіб. для ВНЗ / К.С. Солонінко; Житомир. держ. технол. ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 200с.

Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з вимогами Болонської системи навчання і рейтингової оцінки знань. Він відповідає галузевому стандарту вищої освіти України і нормативній програмі дисципліни. Посібник охоплює основні елементи навчально-методичного забезпечення, що необхідні для самостійного вивчення дисципліни.

Основними елементами посібника є: розроблений за модулями тематичний план, план і короткий зміст лекційного матеріалу, плани семінарських занять, перелік основної і додаткової літератури, питання для перевірки знань студентів, перелік основних понять та категорій, тестові завдання, методичні рекомендації з підготовки і написання контрольних робіт, тематика контрольних робіт, методичні рекомендації з підготовки і написання курсових робіт, тематика курсових робіт, перелік питань для підготовки до іспиту та заліку, критерії оцінки знань за п’ятибальною та рейтинговою системою.

Навчально-методичний посібник з Макроекономіки призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх економічних спеціальностей.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство- регіон [Текст]  : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. проф. Ю.Г. Козака. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 290 с. 

У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства.

Навчальний посібник призначається для викладачів, студентів економічних ВНЗів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі ЗЕД.