Нові надходження – книги вересень 2019

Осінь... Час читати книжки
Пономарів, О.Д. Українське слово для всіх і для кожногоПономарів, О.Д. Українське слово для всіх і для кожного [Текст] / О.Д. Пономарів; передм. І. Дзюби. – 2- ге вид. – К. : Либідь, 2017. – 360с.

У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.
Українська мова [Текст] : тестові завдання : посібник : 5-11 класиУкраїнська мова [Текст] : тестові завдання : посібник : 5-11 класи / за ред.Н. В. Гуйванюк. – 4-е вид., стер. – К. : Академія, 2018. – 504 с.
Дане видання підготовлене з урахуванням досвіду його використання і надісланих авторам різноманітних порад,а такожо матеріал відповідає чинним Програмам з української мови і рекомендаціям Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В підручнику охоплено теоретичні і практичні аспекти основних розділів курсу української мови і передбачено різні за призначенням тестові завдання. Це допоможе полегшенню засвоєння предмета, а також при підготовці до найвідповідальніших тестових випробувань. Призначений учням загальноосвітніх навчальних закладів, вчителям-філологам.
Могила, Ю.А. Українська мова [Текст] : практикум з орфографії Могила, Ю.А. Українська мова [Текст] : практикум з орфографії / Ю.А. Могила. – К. : Ліра-К, 2018. – 163 с.
У навчальному посібнику в зручній та доступній формі подається теоретичний матеріал з питань української орфографії. Особлива увага зосереджується на складних випадках написання слів разом, окремо чи через дефіс, великої та малої літери, правилах правопису слів іншомовного походження, вживання апострофа, м’якого знака, а також прислівників, прийменників, сполучників тощо. Ілюстративний матеріал, дібраний з творів українських письменників, спрямований на вироблення умінь і навичок правильного письма, формування свідомого підходу до процесу навчання та удосконалення грамотного володіння словом.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Матвійчук, Т.П. Українська мова [Текст] : теорія, вправи, тести Матвійчук, Т.П. Українська мова [Текст] : теорія, вправи, тести : навч. посібник для підгот. до іспитів та ЗНО / Т.П. Матвійчук; І.В. Житар. – 2-ге вид. – К. : Ліра- К, 2017. – 452 с.
Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма. Він може бути використаний для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи й тестові завдання до кожної теми. Його зміст відповідає програмі підготовки до ЗНО.
Призначений для старшокласників, абітурієнтів, викладачів та всіх, хто цікавиться українською мовою.
Ільїна, Н.М. Конфлікти в загальноосвітній школі [Текст] : навч. посібник / Н.М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 183 с.
У посібнику висвітлено основні чинники і причини конфліктів у навчально-виховному процесі, їх наслідки, вплив на фізичне і психічне здоров’я вчителів і учнів, шляхи попередження та подолання. Розглянуто питання інтелігентності і культури спілкування сучасного вчителя. Підібраний комплекс психологічних методик дозволяє здійснити самодіагностику схильності до конфліктної поведінки, стресів, стану здоров’я тощо. Автор сподівається, що репрезентована книга допоможе читачу – вчителю, психологу, батькам зрозуміти, попередити і вирішити конфлікти, що назрівають.
Форкун, Ю.В. Інформатика [Текст] : навч. посібник для ВНЗ / Ю.В. Форкун; Н.А. Длугунович. – Л. : Новий Світ-2000, 2017. – 464с. – (Вища освіта в Україні).
Сучасний етап розвитку економіки та суспільства характеризується небаченим зростанням обсягів інформаційних потоків. Це відноситься практично до всіх сфер людської діяльності. Принциполва новизна теперішнього етапу розвитку економіки полягає в тому, що всі управлінські та виробничі процеси підтримуються новими інформаційними та комунікаційними технологіями, інформаційними системами, які є базисом для нових джерел продуктивнсоті економіки та формування глобальної економіки загалом. Тобто на сучасному етапі розвитку суспільства неабияка роль відводиться інформації та інформаційним технологіям.
Майбутні спеціалісти в теперішніх умовах етапі розвитку економіки повинні володіти як загальними знаннями з основ інформатики, так і специфічними, які потрібні для ефективної реалізації професійних навиків, забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.
У посібнику висвітлено системні відомості про особливості інформатики як науки, найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світ апаратні та програмні засоби персональних комп’ютерів і методи роботи з ними – операційну систему Microsoft Windows 7, пакет Microsoft Office 2010, середовище розробки додатків Microsoft Visual Studio 2010 тощо.
Даним посібником можна скористатись у відділі інформації та документів виробничої тематики. Він буде корисним для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, чия діяльність стосується сфери інформатики, комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій.
Петрушенко, О.П. Словник з естетики [Текст] / В.Л. Петрушенко. – Л. : Магнолія-2006, 2015. – 353 с. – (Вища освіта в Україні).

У словнику достатньо повно і в доступній формі розкривається зміст основних термінів та понять з лекційного курсу “Естетика”.
Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації, буде корисним учням і вчителям шкіл, ліцеїв, гімназій, профтехучилищ, для всіх, хто займається самоосвітою.

Палеха, Ю.І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посібник / Ю.І. Палеха; О.Ю. Палеха. – К. : Ліра -К, 2017. – 480 с.
Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитись з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг.
Ковешніков, В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів [Текст] : навч. посібник / В.С. Ковешніков; О.В. Ковешнікова; Нац. ун-т харч. технологій. – К. : Ліра -К, 2018. – 388 с.
У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об’єктів розміщення і харчування туристів – найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем. Посібник призначений студентам усіх форм навчання зі спеціальності 242 «Туризм» та 6. 020207 «Дизайн». Він також може бути корисним працівникам, занятим у сфері туристичного сервісу, готельної та ресторанної справи і дизайну.
Лісовський, П.М. Військова психологія: методологічний аналізЛісовський, П.М. Військова психологія: методологічний аналіз [Текст] : навч. посібник / П.М. Лісовський. – К. : Кондор, 2017. – 290 с.
У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, волонтерській, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз. Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб.
Гончаренко, С.У. Цікаво про фізику [Текст] : кн. для читання з фізики : теплові явища Гончаренко, С.У. Цікаво про фізику [Текст]: кн. для читання з фізики: теплові явища / С.У. Гончаренко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Україна, 2016. – 240 с.
У книзі в популярній, доступній та цікавій формі розповідається про теплові явища і як вони проявляються в природі та використовуються в сучасній техніці. Висвітлюються питання використання енергії’ Сонця та надр Землі, методів створення сплавів та теплових двигунів. Читач довідається про секрети високої міцності булатної сталі та багато іншого.
Інформація викладена в книзі розрахована на широке коло читачів.
Хрущ, Н.А. Біржова діяльність [Текст] : навч. посібник / Н.А. Хрущ; П.Г. Іжевський; С.В. Безвух. – К. : Кондор, 2017. – 347 с.
Посібник містить навчальний матеріал, який дає цілісне уявлення про біржі, біржову торгівлю, фінансовий ринок і ринок інвестиційних ресурсів, біржові угоди та біржові операції, а також сучасні біржові новації. Докладно висвітлено основи біржової діяльності, представлений механізм взаємодії учасників біржової торгівлі, розглянута стратегія і тактика поведінки при участі в торгах на біржовому ринку. Для студентів економічних спеціальностей, а також може бути використаний в програмах перепідготовки та підвищення кваліфікації, аспірантами, викладачами та практиками.
Сележан, Й.Ю. Основи національного виховання [Текст] : українознавство: іст., філософсько-релігієзнав. аспекти : хрестоматія / Й.Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХ1, 2006. – 306 с.
Посібник складений у відповідності до програми навчально-виховного процесу у навчальних закладах України різного типу. Висвітлено культурно-історичне та національне підґрунтя виховного процесу в сім’ї та навчальних закладах. Осмислено засади та методи відродження національної педагогіки в історичному, філософському та релігієзнавчому аспектах, беручи за основу національну символіку, проблеми духовності як консолідації суспільства, духовності особистості в сучасному суспільстві, риси української ментальності, мови. Для широкого кола читачів – батьків, вчителів, студентів, викладачів вузів, всіх, кому не байдужі засади національного виховання молодого покоління в Україні.
Сележан, Й.Ю. Основи національного виховання [Текст] : українознавство: ритуально-міфологічна культура українців : хрестоматія / Й.Ю. Сележан. – Чернівці : Книги-ХХ1, 2007. – 272 с.
Хрестоматія складена у відповідності до програми навчально-виховного процесу у навчальних закладах України з проблем українознавства та національного виховання. У книзі йдеться про ритуально-міфологічну, звичаєву та обрядову культуру українців. Розрахована на широке коло читачів – батьків, вихователів, викладачів вузів, молодь України, для всіх, кому не байдужі засади національного виховання. Видання здійснене в рамках програми «Українознавство» в системі освіти, науки, культури, ментальності, історичної місії українців.
Вербицька, П.В. Музей як комунікативний та освітній простір [Текст] : навч. посібник / П.В. Вербицька; Р.Е. Пасічник; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 232 с.
Висвітлено теоретичні основи музейної комунікації, охарактеризовано сучасні підходи та інноваційні практики діяльності музею й взаємодії із публікою, розкрито освітній потенціал музейного простору. Структура навчального матеріалу містить розділи, теми, базові поняття, завдання для самостійної роботи студентів і зразки тестових завдань для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.
Матеріали навчального посібника можна використати у викладанні навчальних дисциплін “Основи професійної комунікації”, “Музейна педагогіка”, “Освіта та навчальні програми”, “Музейна комунікація у добу постмодерну”, “Музей та залучення громади” для студентів спеціальності “Музеєзнавство, пам’яткознавство”.
Кузьмичов, А.І. Аналітика мережевих структур [Текст] : моделювання засобами WinQSB та MS Excel : практикум / А.І. Кузьмичов; НАН України. Ін-т проблем реєстрації інформації. – К. : Ліра -К, 2018. – 208 с.
Мережеві структури – загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті. Поєднання наочності мереж із потужним апаратом мережевого оптимізаційного та імітаційного моделювання визначило сучасний напрямок формування, аналізу та прийняття рішень різного рівня відповідальності. Практикум базується на спільному застосуванні шаблонів типових задач мережевого моде-лювання пакету WinQSB та допоміжних засобів Excel. Розрахований на широку аудиторію практиків, науковців, викладачів та студентів інститутів та факультетів менеджменту будь-якого прикладного спрямування.
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Швець; Н.І Доберчак. – Л. : Новий Світ – 2000, 2018. – 258 с. – (Вища освіта ХХ1 століття).
У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів 0918 “Легка промисловість”. Навчальний посібник сприятиме формуванню економічного мислення студентів і допоможе викеористовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.
Максименко, Д.С. Психологічні особливості криз підліткаМаксименко, Д.С. Психологічні особливості криз підлітка [Текст] : практ. психологія / Д.С. Максименко. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 200 с.
У посібнику розглянуті типові випадки криз підлітків. Найнебезпечніші з них – відхід від контактів зі значимими дорослими, що найчастіше призводить до правопорушень або усвідомленого заподіяння шкоди своєму здоров’ю. Підкреслюється важливість позитивної сімейної атмосфери для дорослішання підлітків, постійна зайнятість дітей привабливими і розвиваючими видами діяльності. Особливу увагу автор звертає на необхідність тісного контакту з підлітками. Окремо йдеться про психологічну допомогу батькам і підліткам. Пропонуються матеріали про профілактику суїцидального ризику. Книга рекомендується як для педагогів так і для батьків.
Олексенко, Л.В. Маркетингова політика розподілуОлексенко, Л.В. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посібник / Л.В. Олексенко. – К. : Ліра -К, 2018. – 468 с.
Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової політики розподілу підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління політикою розподілу на основі маркетингу в сучасних умовах розвитку України. Висвітлено теоретичні, методологічні та практичні аспекти складових маркетингової політики розподілу продукції підприємств. Розглядаються основні поняття видів та форм розподілу, теоретичні та практичні питання формування, конструювання та функціонування каналів збуту, використання найбільш ефективних систем збуту продукції, порядок прогнозування, управління та організації системи розподілу підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, а також для підприємців і фахівців торговельних підприємств, які займаються проблемами управління маркетинговою політикою розподілу.
овальчук, Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльностіКовальчук, Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / Т.Г. Ковальчук. – К. : Ліра -К, 2018. – 312 с.
У посібнику узагальнено методичні рекомендації, нормативні акти та окремі публікації з питань організації і ведення бухгалтерського обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено теоретичні і практичні аспекти, розглянуто загальні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, викладено методику обліку операцій ЗЕД підприємств, представлено методику аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах господарювання. Призначений для студентів відповідних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів та тих, хто самостійно опановує бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Матвієнко, М.П. Комп'ютерна логікаМатвієнко, М.П. Комп’ютерна логіка [Текст] : підручник / М.П. Матвієнко; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Ліра- К, 2017. – 324 с.
У навчальному посібнику викладено основні поняття комп’ютерної логіки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні та комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки і автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів.
Седих, К. Психологія сім'ї Седих, К. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посібник / К. Седих. – 2-ге вид., стер. – К. : ВЦ “Академія”, 2017. – 192 с. – (Альма- матер).
Більшість думок і справ людини пов’язана із сім’єю. Цю грань її буття досліджує психологія сім’ї, що акумулює знання про психологічні виміри сімейного життя в різному часі й у різних культурних традиціях, методики психологічної роботи із сім’ями відповідно до фаз їхнього розвитку. Основні аспекти сім’ї як психологічного феномену розкриває пропонований навчальний посібник. У ньому йдеться про сім’ю як соціопсихологічну систему, її виховний потенціал, чинники стійкості і криз. Цінний теоретичний і прикладний матеріал зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у подружній парі та розлучення, а також про психологічну допомогу сім’ям. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, соціальним працівникам і всім, зацікавленим збагнути психологічні особливості сімейного життя.
Теорія владиЖаровська, І.М. Теорія влади [Текст] : навч. посібник / І.М. Жаровська. – Х. : Право, 2016. – 240 с.
Навчальний посібник підготовлений на основі новітніх досягнень політологічної та юридичної науки з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасної практики. Досліджено проблеми правової природи державної влади. Комплексно розглянуто теоретично-методологічне підґрунтя аналізу державної влади, механізм її функціонування, основні правові принципи державної влади, роль у соціальному конфлікті та глобалізаційному суспільстві. Акцентується увага на правових підходах до державної влади шляхом відмови від сприйняття її як абсолютного тоталітарного силового механізму до явища політико-правового характеру, що діє в інтересах громадянського суспільства на основі правових принципів її функціонування.
Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемою державно-правових відносин.
Основи підприємництва: теорія і практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Г. Воронкова,; А.Г. Беличенко; В.О. Желябін та ін. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 454 с.
У навчальному посібнику дається аналіз проблем підприємництва, що мають місце в умовах невизначеного підприємницького середовища. Основну увагу приділено розкриттю тем регулювання малого підприємництва, особливостей господарських товариств у контексті нового чинного законодавства, умов створення суб’єктів підприємницької діяльності, фінансування та інфраструктури підприємницької діяльності, системи оподаткування, менеджменту і маркетингу підприємництва, підприємництва у зовнішньоекономічній діяльності, розвитку малого підприємництва та його підтримки. В навчальному посібнику представлений практикум, направлений на використання різноманітних навчальних засобів для активізації навчального процесу й мотивації студентів до навчання – тести, завдання, розв’язання інвестиційних ситуаційних задач, методичні рекомендації до виконання курсового проекту (роботи), що сприятиме здатності студентів до самовдосконалення і самонавчання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, для підприємців, бізнесменів, фахівців, хто цікавиться питаннями підприємництва, малого та середнього бізнесу, управління підприємництвом.
М'ясоїд, П.А. Курс загальної психології М’ясоїд, П.А. Курс загальної психології [Текст] : підручник у 2-х т. / П.А. М’ясоїд. – К. : Алерта, 2011.
Курс подається через систему понять і категорій, яка охоплює становлення, функціонування, будову, феноменологію психічних явищ. Відтворюється історія і логіка набування психологічних знань, виокремлюються внески у цей процес психологів-теоретиків, висвітлюються здобутки психологічної науки. Психологічне пізнання характеризується як невпинний рух людської думки у її намаганнях збагнути природу і сутність психічного. Утверджується розуміння психології як фундаментальної науки світоглядного значення, що продовжує одвічно триваючу практику людського самопізнання.
Іларіонова, Н.М. Міжнародна економіка. МікроекономікаІларіонова, Н.М. Міжнародна економіка. Мікроекономіка [Текст] = International Economics. Microeconomics : підручник англ. мовою / Н.М. Іларіонова. – К. : Ліра-К, 2017. – 319 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Міжнародна економіка. Мікроекономіка». Посібник охоплює принципи побудови сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва). Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси. Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.
СоцполітикаСоціальна політика [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин; Нац. ун-т “Львівська політехніка”. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Л. : Новий Світ-2000, 2018. – 318 с. – (Вища освіта в Україні).
Навчальний посібник написаний у відповідності з Державним освітнім стандартом і включає основні теми. Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених. В кінці кожної теми подається список літератури, запитання, завдання та тести для самоконтролю.
Життя фронтиру [Текст] : соціокультурна іст. укр. Придунав’я : (нариси) / Н.В. Агафонова; О.В. Бачинська; І.Г. Верховцева та ін. – Ізмаїл : Ірбіс, 2017. – 248 с.
У нарисах із соціокультурної історії Українського Придунав’я, розташованого на півдні Одещини, охарактеризовано ключові моменти розвитку краю у контексті теорії фронтирів. Доведено, що із зони соціальної напруги часів середньовіччя та ранньомодерної доби у «довгому XIX ст.» придунайський фронтир перетворився на «експортера» модерної соціальності. Дослідниками наголошено на регіональних і загальнонаціональних рисах історико-культурних процесів у цій частині вітчизняного соціального простору. Для всіх, хто цікавиться минулим Українського Придунав’я.
Оніщенко, О.І Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття Оніщенко, О.І Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття [Текст] : монографія / О.І Оніщенко; Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка- Карого. – К. : Ліра-К, 2017. – 268 с.
У монографії досліджується епістолярна спадщина видатних персоналій європейського культуротворення другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: В.Ван Гога, Е.Золя, бр. Гонкур, Гі де Мопассана, Ф.Ніцше, З.Фрейда, М.Равеля, П.Елюара, бр.Манн, Ф.Кафки, яка, розкриваючи суто особистісні виміри їхньої творчої індивідуальності, актуалізувала розвідки щодо розширення концептуального спектру сучасної гуманістики. Для фахівців у галузі естетики, культурології, літературознавства, мистецтвознавства, викладачів та студентів гуманітарних спеціальностей..
Автоматизація виробничих процесів Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / І.В. Ельперін; О.М. Пупена; В.М. Сідлецький та ін.; Нац. ун-т харч. технологій. – 2- ге вид., випр. – К. : Ліра- К, 2018. – 378 с.
Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора технолога. Для студентів вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів технологів, енергетиків, механіків і інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.
Ковешніков, В.С. Організація готельно-ресторанного господарстваКовешніков, В.С. Організація готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посібник / В.С. Ковешніков; А.Т. Матвієнко; О.Г. Разметова. – К. : Ліра- К, 2018. – 564 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторанів. Розкрито методологічні основи організації функціонування готельних підприємств з урахуванням специфіки окремих їх видів. Навчальний посібник містить основні питання, передбачені стандартом в дисциплінах «Організація готельного господарства», «Готельна справа» для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».
Теслюк, В.М. Основи профорієнтаційної роботи [Теслюк, В.М. Основи профорієнтаційної роботи [Текст] : навч. посібник / В.М. Теслюк. – К. : Ліра- К, 2017. – 304 с.
У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя- предметника.
Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».
Лісовський, П.М. ІнтелектуалознавствоЛісовський, П.М. Інтелектуалознавство [Текст] : навч. посібник / П.М. Лісовський; Ю.П. Лісовська. – К. : Кондор, 2017. – 250 с.
В навчальному посібнику містяться матеріали, що розглядають актуальні питання інтелектуалознавства в сучасному інформаційному світі. Посібник на міждисциплінарному рівні забезпечує теоретико-методологічні та практичні засади формування інтелектуалознавства. Це, зокрема, стосується питань мовної свідомості та захисту інтелектуальної власності від будь-яких загроз. Значна увага в книзі приділена соціальній філософії та філософії історії (онтології, гносеології, аксіології тощо). Розраховано на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами інтелектуалознавства.
Лубянська, С.П. Дизайн зачіски [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / С.П. Лубянська; Київ. акад. перукар. мистецтва. – К. : Кондор, 2018. – 216 с. : іл.
У посібнику висвітлюються питання, що сприяють формуванню системи знань, навичок та умінь, необхідних для практичної роботи з художнього проектування арт-зачісок, популярних, перспективних моделей і колекцій. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю, викладачів, а також для тих, хто працює у сфері перукарського мистецтва та прагне самовдосконалюватись.
Помаранська, Н.Є. Історія макіяжу [Текст] : навч. посібник / Н.Є. Помаранська. – К. : Кондор, 2017. – 124 с.
Навчальний посібник зорієнтований на учнів навчальних закладів, які навчаються за професією «Перукар (перукар-модельєр)» та «Візажист». Посібник містить теоретичний матеріал, ілюстрації, тестові завдання. Вправи для розвитку критичного мислення розміщені у додатках, дають можливість учням проконтро¬лювати свої знання та сформувати вміння творчо опрацьовувати матеріал. Автором узагальнено і систематизовано матеріал про розвиток мистецтва прикрашання тіла від найдавніших часів до наших днів. підручник спрямований на поглиблене вивчення історії розвитку макіяжу та декоративної косметики, формування уявлення про минуле професії «Візажист», набуття практичних нави¬чок систематизації знань, розширення обізнаності у сфері візажної справи.
Сявавко, М.С. Основи економічної інформатикиСявавко, М.С. Основи економічної інформатики [Текст] : навч. посібник / М.С. Сявавко; Т.В. Пасічник. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 236с. – (Вища освіта в Україні).
Перша книга навчального підручника складається з двох розділів. У першому розділі роз­глянуто лише основні найбільш важливі поняття та складові інформатики та комп’ю­тер­ної техніки. Другий розділ присвячений математичному моделюванню і програмуванню.
Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах матема­тичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено приклади розв’я­зування цих задач на комп’ютері.
Посібник перш за все спрямований на студентів економічного профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.
Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студентам, які спеціалі­зуються в галузі моделювання і програмування.
Основи ринкової економіки [Текст] : підручник : за заг. ред. В.В. Куліщова. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – (Вища освіта в Україні).
У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва та підприємств, національної економіки та її інтеграції в світову економіку в умовах глобалізації.
Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу широко застосовано графіки, таблиці, формули для розрахунків, проблемні ситуації, практичні задачі. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного профілю
Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів економічного профілю а також для всіх тих, хто цікавиться економікою та робить перші кроки для її засвоєння.
Центральний банк і грошово- кредитна політикаЦентральний банк і грошово- кредитна політика [Текст] : підручник для студ . ВНЗ напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” / за ред. доктора економ. наук, проф. Говорушко Т.А.; Нац. ун-т харч. технологій. – Л. : Видавництво ” Магнолія 2006 “, 2017. – 296 с. – (Вища освіта в Україні).
У підручнику розкривається теорія і практика функціонування центрального банку. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності центрального банку, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, розробки і реалізації грошово-кредитної політики в Україні.
Банківська системаБанківська система [Текст] : підручник / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. С.К. Реверчука. – Л. : Магнолія 2006, 2017. – 400 с. – (Вища освіта в Україні).
У підручнику розглянуто теорію та досвід розвитку банківської системи ринкової і трансформаційної економік. Вибір тем зроблено на основі структурно-функціонального підходу до елементів банківської системи. Чільне місце у підручнику посідає висвітлення особливостей і закономірностей функціонування банківської системи України.
Для бакалаврів напряму «Фінанси і кредит» і для всіх студентів-економістів, які вивчають теорію банківських систем.
Пасічник, В.В. Сховища даних [Текст] . за наук. ред. д. т. н., проф. В.В. Пасічника : навч. посібник / В.В. Пасічник; Н.Б. Шаховська. – Л. : Магнолія, 2017. – 492с. – (Комп’ютинг).
Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет “Технології сховища даних”. У ньому послідовно викладені теоритичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.
Призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з проектування та супроводження сховищ даних.


Реєстрація бізнесу в Україні [Текст] : практ. посібник / ТОВ”ВД “Дакор”. – К. : ВД “Дакор”, 2017. – 125 с. – (Бібліотечка нотаріуса).

У виданні подано нормативні акти, що регулюють реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, обов” язки нотаріуса.
Розраховане на практикуючих нотаріусів та всіх, кого цікавлять питання нотаріату.