Нові надходження – книги вересень 2020

Кралюк, П.М. Богдан Хмельницький: легенда і людина [Текст] / П.М. Кралюк. – К. : Довженко Букс, 2018. – 282 с. : іл.
У цій книзі йдеться про гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького. Але це не є традиційна біографія. Автор у першій частині говорить про те, як образ цього козацького ватажка трактувався в українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги — спроба подати неміфологізовану біографію Хмельницького, відобразити його діяльність як у широкому геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини XVII ст. Також розглядається питання про те, які реальні наслідки мала Хмельниччина для українських земель і для Європи загалом.
Кралюк, П.М. Півтори тисячі років разом[Текст] : спільна історія українців і тюркських народів / П.М. Кралюк. – Х. : Фоліо, 2018. – 282 с. : іл. – (Великий науковий проект).
У новій книзі П. Кралюка йдеться про непрості стосунки між українцями та їхніми предками й тюрками. Автор показує, що це були відносини між двома цивілізаціями (землеробською й кочовою), які часто мали конфронтаційний характер. Однак існувало й чимало прикладів «взаємодоповнення» та співробітництва. Звертається увага на історію відносин між слов’янським населенням нинішніх українських земель й аварами, булгарами, печенігами, половцями, торками, татарами, турками тощо. Особливо акцентується увага на стосунках між українським козацтвом, з одного боку, та Кримським ханством та Османською імперією, з другого. Показано, що в генезисі українського етносу помітну роль відіграли тюрки, а українська культура має чимало тюркських елементів.
Лазуткін, Д. Червона книга [Текст] : кн. віршів / Д. Лазуткін. – Чернівці : Meridian Czernowitz, Книги- ХХІ, 2015. – 84 с.
Дмитро Лазуткін тонко відчуває те, про що варто говорити і вміє знаходити потрібні слова. Поезії його являють собою переплетіння вражень і передчуттів, гнучких метафор і ясних образів. «Червона книга» — це збірка, у котрій більшість віршів була написана протягом останнього року. У кожного з трьох розділів книги — своя емоційна історія. Це схоже на проходження пекельних кіл, під час котрого ліричний герой усвідомлює знаки минулого аби дістатися прозорої поверхні, що відображає сонячні промені.
Григорьєв-Наш. Історія України в народних думах та пісняхГригорьєв-Наш. Історія України в народних думах та піснях[Текст] / Григорьєв-Наш. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 272 с.
Активний громадський і політичний діяч, член Центральної Ради, міністр освіти в уряді Української Народної Республіки, директор Соціологічного інституту в Празі, керівник українського відділення радіостанції «Голос Америки» Никифор Григоріїв був передусім учителем-просвітянином. Виростаючи серед спільноти, яка була дуже далекою від національного самоусвідомлення, він наочно побачив потребу поставити навчання історії та літератури на рідний ґрунт. Він автор кількох підручників і посібників передусім для школярів, де прагнув зробити доступним і цікавим вивчення української та всесвітньої історії, звертаючись до фольклорної скарбниці.
Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / О.П. Сергєєнкова; О.А. Столярчук; О.П. КохановаВікова психологія [Текст] : навч. посібник / О.П. Сергєєнкова; О.А. Столярчук; О.П. Коханова та ін.; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 360 с.
У навчальному посібнику на засадах досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та контрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв’язування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень. Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.
Могила, Ю.А. Народні джерела творчості Степана Васильченка Могила, Ю.А. Народні джерела творчості Степана Васильченка [Текст] : до питання жанрово- стил. особливостей худож. самовираження : посібник / Ю.А. Могила. – К. : Ліра- К, 2019. – 68 с.
У посібнику йдеться про Степана Васильченка як митця, художній дискурс якого зростав та утверджувався у багатоаспектних і багатомірних зв’язках з народнопоетичною усною словесністю.
Буткевич, О.В. Історія міжнародного праваБуткевич, О.В. Історія міжнародного права [Текст] : підручник / О.В. Буткевич. – 2-ге вид. стер. – К. : Ліра- К, 2018. – 412 с.
Це видання є першим в Україні підручником з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів. У підручнику проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення і розвитку норм, інститутів та принципів міжнародного права, формування та особливості його системи в докласичний і класичний періоди, регіональні особливості історичного розвитку цього права. Розкрито основні тенденції сучасного міжнародного права. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів і факультетів, зокрема спеціальностей «Міжнародне право», «Міжнародні відносини».
Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу [Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Дохристиянські вірування українського народу [Текст] / Іван Огієнко. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 320 с.
У книзі описано всі дохристиянські вірування, слов’янську міфологію, головних дохристиянських богів, українську демонологію, дохристиянську богослужбу, відунство і повір’я, життя людини в обрядах і повір’ях, смерть, похорон і загробне життя, стародавні народні свята, двоєвір’я, вдачу і суспільне життя наших прадавніх предків. Чудова, високохудожня форма літературного тексту робить видання доступним широкій аудиторії читачів.
Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів[Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.П. Яхно; І.О. Куревіна; ВНЗ Укоопспілки “Львівська комерційна академія”. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 168 с.
Вивчення курсу “Конфліктологія та теорія переговорів” повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з закордонними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу “Конфліктологія та теорія переговорів”.
Таїрова-Яковлева, Т.Г. Гетьмани УкраїниТаїрова-Яковлева, Т.Г. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, трагедії та мужність / Т.Г. Таїрова-Яковлева; пер. з рос. Н. Єгоровець. – К. : Кліо, 2019. – 434 с.
У книзі представлені одинадцять біографій гетьманів, які були військовими і політичними лідерами України XVII-XVIII ст. Ознайомлюючись з їх долею, читач зможе відкрити для себе маловідомі та забуті сторінки української історії. Слава і трагедія, мужність і віроломство, видатний талант і заступництво фортуни дивним чином сплелися в житті цих людей. Вони були дуже різними, і кожному з них довелося залишити свій слід в історії Українського гетьманства. Згадуючи про них, ми краще розуміємо той складний, суперечливий, але героїчний час, оповитий ореолом романтики. Книга адресована науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.
Каракоз, О.О. Історія книги Каракоз, О.О. Історія книги [Текст] : навч. посібник / О.О. Каракоз; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Ліра- К, 2018. – 360 с.
У навчальному посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку ХІХ ст. Автор навчального посібника висвітлив основні характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору досягнень сучасної історичної науки. Обґрунтував закономірності виникнення, становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання. З належною послідовністю та повнотою розкрив особливості стилів художнього оформлення рукописів та стародруків. Проаналізував основні гіпотези щодо початку друкарства в українських землях та виявив передумови виникнення вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлив основні напрями діяльності найвидатніших світових друкарів XV–XVI ст., а також зарубіжних та вітчизняних видавців XVIІ–ХІХ ст. та виявив їх внесок у розвиток книжкової справи та книговидання. Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх хто цікавиться питанням пов’язаних з вивченням історії книги та видавничої справи.
Попович, М. В. Нарис історії культури України Попович, М. В. Нарис історії культури України [Текст] / М. В. Попович. – 2-ге вид., доповн. – К. : АртЕк, 2017. – 730 с. : іл.
Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. Книга може бути посібником для викладачів та студентів-гуманітаріїв різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури. Відзначена Державною Шевченківською премією.
Кузнєцова, О.М. Англійська граматика в таблицях Кузнєцова, О.М. Англійська граматика в таблицях [Текст] = English Grammar in Tables / О.М. Кузнєцова. – К. : Арій, 2018. – 176 с.
У посібнику максимально стисло завдяки таблицям охоплено всі основні граматичні правила, необхідні для практичного володіння англійською мовою: частини мови, граматичні часи й стани, умовний спосіб та модальність, основи синтаксису тощо. Усі правила проілюстровано прикладами. Книга призначена для учнів середніх і старших класів загально-освітніх і спеціалізованих шкіл, абітурієнтів, а також усіх, хто прагне підвищити свій рівень володіння англійською мовою.
Кривошея, В.В. Генеалогія українського козацтва [Кривошея, В.В. Генеалогія українського козацтва [Текст] : Білоцерківський полк / В.В. Кривошея. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 182 с.
У книзі розглядається складна історія існування козацтва на Білоцерківщині. Особлива увага надається козацьким родоводам цього регіону. Книга присвячена Білоцерківському полку, в ній аналізується персональний склад козацьких сотень через призму покозачення місцевої шляхти. Книга розрахована на науковців, викладачів історії, студентів, широкий читацький загал.
Каплінський, В.В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення Каплінський, В.В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення [Текст] : навч. посіб. для вчителів. – 7 -ме вид. – К. : КНТ, 2019. – 80 с.
Пропонований посібник с своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також для вчителів і викладачів педагогічних дисциплін.
Шевченко, Т.Г. Шевченко на кожен день з Яніною Соколовою [Шевченко, Т.Г. Шевченко на кожен день з Яніною Соколовою [Текст] : книга + відео (за QR кодом) / Т.Г. Шевченко; упоряд. М. Лебідь-Гребенюк. – Х. : Фоліо, 2019. – 559 с. : іл.
Це видання є унікальним, бо дає читачеві можливість не тільки день за днем увесь рік занурюватися у творчість геніального українського поета Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861), а й почути як звучать його поезії у виконанні професійної акторки і популярної телеведучої Яніни Соколової. Видання ілюстроване малюнками, начерками и офортами Шевченка, який до того ж був талановитим художником, академіком гравюри Петербузької академії мистецтв.
Казакевич, Г.М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина [Текст] / Г.М. Казакевич. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 320 с.
У книзі на основі комплексного використання писемних, археологічних і лінгвістичних джерел висвітлюються сторінки історії України, пов’язані з дав­німи та сучасними кельтськими народами. Особливу увагу приділено проблемі перебування давніх кельтів на землях, що нині входять до складу України, а та­кож визначенні їхнього впливу на культуру місцевих народів і культур. У книж­ці розглянуто й історичні контакти населення України та кельтських народів Західної Європи за доби середньовіччя та модерної доби.
Для істориків, археологів, студентів, викладачів вищих навчальних закла­дів, а також усіх тих, хто цікавиться історичним минулим України та історією кельтських народів.
Голубець, М. Велика історія УкраїниГолубець, М. Велика історія України [Текст] : у 2-х т. / М. Голубець. – К. : Центр учбової літератури, 2019.
Т.1: [Від найдавніших часів][Текст]. – 2019. – 352 с.
Т.2: [Козаччина- Українська держава][Текст]. – 2019. – 400 с.
Двотомник охоплює величезний період історії українського народу — від найдавніших часів. Історію було видано у Львові 1935 року обмеженим тиражем —1,5 тис. примірників. З того часу не перевидавалася. Чимало розділів висвітлюють події і факти, які відсутні у роботах М. Грушевського, Дм. Дорошенка, М. Костомарова, М. Аркаса та інших.
Гнатюк, В. Галицько- руські народні легендиГнатюк, В. Галицько- руські народні легенди [Текст] : етногр. зб. у 2-х т. / В. Гнатюк. – репринт. видання. – Х. : Фоліо, 2019. – (Першодруки).
Т.1[Текст]. – 2019. – 234 с.
Т.2[Текст]. – 2019. – 295 с.
Двотомна праця «Галицько-руські народні легенди», видана 1912 року Науковим товариством ім. Шевченка, містить 412 легенд, з яких 148 записав сам В. Гнатюк. Отже, це був найповніший і до сьогодні неперевершений збірник легенд у слов’янській фольклористиці.
До І тому увійшли біблійні легенди Старого й Нового Завітів, а також легенди про святих та чарівників.
До ІІ тому увійшли легенди про потойбічне життя і кінець світу, моралізаційні, філософські та жартівливі легенди, а також сатири на святі теми.
Грушко, В.І. ФінансиГрушко, В.І. Фінанси [Текст] : підручник / В.І. Грушко; О.С. Наконечная; О.Г. Чумаченко. – К. : Ліра- К, 2019. – 600 с.
Автори розглядають систему фінансів як сукупність державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та фінансів домогосподарств. Основна частка національного доходу формується в середній ланці фінансової системи (а саме суб’єктами господарювання) та від їх діяльності залежить можливість постачати ресурси в суспільний економічний оборот. Підручник розрахований як на студентів, аспірантів відповідних спеціальностей, так і на підприємців, що не втратили надію на фінансовий успіх; і науковців – для подальшого дослідження так модифікації наукового апарату категорії «національні фінанси».
Савіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів [Текст] / М. Савіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2019.
Т.1[Текст]. – 2019. – 344 с.
Т.2[Текст]. – 2019. – 360 с.
Автор у хронологічній послідовності зібрав і упорядкував відомості про історичні події, які сприяли виникненню польсько-українських конфліктів.
У першій частині книги “Експансія Першої Речі Посполитої” показано польську політику щодо України від подій, описаних у “Повісті минулих літ”, до 1919 року.
Друга частина “Репресії Другої Речі Посполитої” охоплює період міжвоєнного двадцятиріччя і показує польсько-українські стоунки на основі авторського тексту, документів та інших публікацій, які підтверджують і доповнюють виклад. Автор у хронологічній послідовності зібрав, систематизував і описав відомості про історичні події за період від вересня 1939 до середини 1944 року. Той короткий, але надзвичайно бурхливий період представлено головним чином документами польського емігаційного уряду, більшість яких має позначку “Таємно”.
Кралюк, П.М. Справжній МазепаКралюк, П.М. Справжній Мазепа [Текст] / П.М. Кралюк. – К. : Довженко Букс, 2018. – 219 с.
В основі сюжету “Справжнього Мазепи” – святкування у провінційному містечку двох ювілеїв: Миколи Гоголя та «українсько-шведського союзу». Автор оселив нащадків гоголівських персонажів у сучасній психлікарні. Божевільний Едічка пише роман «Гетьман», а молодий лікар-психіатр Левко (він же – оповідач) контролює цей процес. Петро Кралюк обігрує не лише сюжети та епізоди «Тараса Бульби», «Вія», а й біографію Гоголя, Пушкіна, Шевченка, Івана Мазепи. Героями роману, як і в гоголівських творах, стають сміх, загальна гра, гротеск.
Панченко, В. Старовинні герби українських міст Панченко, В. Старовинні герби українських міст [Текст] / В. Панченко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 384 с. : іл.
У пропонованому виданні – графічні реконструкції, описи та відомості з історії старовинних гербів міст і містечок з усіх регіонів нашої держави, відтворені за тогочасними документальними джерелами – від XIV до початку ХХ століття. Ця книга – безцінна знахідка для всіх небайдужих шанувальників українських старожитностей та нашої минувшини.
Т.П. Кононенка.Індійська філософія [Текст] : посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. Т.П. Кононенка. – Х. : Фоліо, 2019. – 142 с. : іл. + англ. та укр. мовами.
Посібник «Індійська філософія» є унікальним явищем серед навчальної літератури України. В ньому розкривається проблематика індійської філософії, релігії, етики та культури через діалогову форму. Учасниками діалогу є професорсько-викладацький склад і студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету культури та мистецтв, Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті (Manoj K. Bharti), а також представники Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, інших закладів вищої освіти України. Авторський колектив укладачів розробив цілісну методологію відтворення знань із живого слова обговорення у стрункій послідовності літературного тексту. Частина тексту подається англійською мовою. Посібник містить виважені твердження, огляд концепцій і теорій, наприкінці додається словник термінів індійської філософії. Тематично навчальний посібник узгоджується із освітніми програмами закладів вищої освіти України. Посібник стане у нагоді всім, хто цікавиться найширшим колом питань індійської філософії, досвідом крос-культурних комунікацій, розвиває культурну дипломатію, прагне розширити власні знання про культуру Індії.
Семків, Р. Як писали класикиСемків, Р. Як писали класики [Текст] : поради, перевірені часом / Р. Семків. – К. : Палубум, 2016. – 240 с.
Бажаєте писати оригінальні та захопливі тексти? Або просто цікавитеся історією літератури та письменниками двадцятого століття?
У книзі «Як писали класики» автор зібрав ряд есеїв про видатних класиків двадцятого століття, їхні біографії, шлях до визнання та практичні поради для літераторів-початківців. Ви познайомитеся ближче з «Герцогинею» Агатою Крісті, дізнаєтеся, у чому сила слова Орвелла, як придумати Марс та за що отримують Нобелівську премію.
Семків, Р. Як читати класиківСемків, Р. Як читати класиків [Текст] / Р. Семків. – К. : Пабулум, 2018. – 288 с.
Ця книжка про підкорення могутньої сили – сили літератури. Автор веде непростим, проте цікавим шляхом: через різні жанри та творчість відомих письменників – від Олександра Дюма та Еміля Золя до Вірджинії Вулф та Джона Толкіна. За час подорожі читач навчиться розуміти книжки краще: вловлювати неочевидні сенси і зв’язки між текстами, отримувати задоволення від складного письма і, врешті, виробляти власні стратегії читання.
Ширер, В. Злет і падіння Третього Рейху [Текст] = The rise and fall of the Third Reich : історія нацистської Німеччини / У. Ширер; пер з англ. К. Диса. – К. : Наш формат, 2017.
Т.1[Текст]. – 2017. – 704 с.
Книжка «Злет і падіння Третього Райху» — це монументальне дослідження найнебезпечніших подій ХХ століття. Нині, коли після закінчення Другої світової війни минуло понад 70 років, нам здається неймовірною та загроза, яку несли у світ Гітлер і його імперія. Багаторічна робота з першоджерелами, особисті спостереження автора за підйомом нацистської Німеччини, 485 тонн документів від Міністерства закордонних справ Німеччини, безліч щоденників, записів телефонних розмов, ретельно збережених німцями, — усе це стало основою масштабної праці Вільяма Ширера. Поєднання особистих спогадів та історичних фактів вирізняє цю книжку з-поміж решти праць, присвячених історії нацистської Німеччини. У першому томі дослідник подає максимально об’єктивну інформацію про зародження Третього Райху, політичний зліт Гітлера, детально описує всі згубні кроки, які призвели до війни, і зрештою показує, як польська війна переросла у Другу світову.
Шарий, А. Коріння та коронаШарий, А. Коріння та корона [Текст] : нариси про Австро-Угорщину: доля імперії / А. Шарий; Я. Шимов. – К. : Діпа, 2018. – 490 с.
Книга про долю Австро-Угорської імперії, століття тому – другої за площею і третьої за чисельністю населення країни Європи, на території якої тепер розташовано тринадцять незалежних держав. Корону Габсбургів знищила Перша світова війна, але коріння їхньої імперії й досі підживлює центральноєвропейський простір. Праця А. Шарого та Я. Шимова стане справжньою знахідкою для поціновувачів історії Центральної Європи. Ще ніколи досі заснований на глибокому знанні фактів аналіз історичних процесів не супроводжувала така захоплююча розповідь про будні і свята дунайської монархії, такі яскраві портрети династії Габсбургів і їхніх підданих, такі живі нариси про поїздки великими й малими габсбурзькими містами: Віднем та Будапештом, Прагою та Львовом, Сараєвом та Трієстом.
Гуржій, О. Таємні обличчя масонстваГуржій, О. Таємні обличчя масонства [Текст] / О. Гуржій; О. Крижановська; О. Реєнт. – К. : Арій, 2018. – 208 с. : іл. – (Таємниці історії).
У книзі в науково-популярній формі висвітлено основні етапи розвитку (а часом і занепаду) масонства як світового явища. Виявлено й охарактеризовано головні постаті “братства”. Значну увагу приділено масонству в Україні, особливо його участі в національно-визвольних змаганнях другої половини XIX — початку XX ст. Певною мірою відображено становище організації в сучасних умовах.
Дмитренко, В.В. Історія грошейДмитренко, В.В. Історія грошей [Текст] / В.В. Дмитренко; М.Ю. Відейко. – Х. : Фоліо, 2019. – 123 с. : іл.
Гроші — один з найбільших винаходів людства. Вони є специфічним товаром, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто загальним еквівалентом. Їхня поява сприяла розвитку обміну та торгівлі. Важко уявити без них нормальне функціонування світової економіки. Гроші зачаровують багатьох людей. Заради них вони працюють, переступають закон, придумують способи отримати їх і способи витратити їх… Люди майже все зроблять задля грошей, і гроші майже все роблять задля людей. Саме у грошах ми одержуємо зарплати, гонорари, дивіденди. У грошовому вимірі плануються і сімейні бюджети, й бюджети фірм, і бюджети країн. Коли ж і за яких обставин з’явився цей дивовижний і водночас фундаментальний винахід людства? Яким чином він був вдосконалений, що може чекати гроші у майбутньому? Як і коли з’явилися, а також які гроші були у минулі часи в обігу на території України? Про це та інші речі – розповідь на сторінках цієї книжки.
Сухомлинський, В.О. Я розповім вам казку...Сухомлинський, В.О. Я розповім вам казку…[Текст] : філософія для дітей / В.О. Сухомлинський; уклад. О.В. Сухомлинська. – Х. : ВД ” ШКОЛА”, 2018. – 240 с.
Це видання – найповніша на сьогодні збірка творів для дітей нашого славного земляка, талановитого педагога, чудового вихователя Василя Сухомлинського. Книга, зібрана з усіх доступних наразі джерел, була укладена згідно з авторським баченням структури такого видання та відповідно до реалій сьогодення. Творчий спадок Василя Олександровича буде корисним і цікавим для всіх: учителів, батьків, але передусім – для самих дітей…
Фукуяма, Ф. Витоки політичного порядку[Текст] : від прадавніх часів до Французької революції / Ф. Фукуяма; пер. з англ. Р. Корнути. - 2-ге вид. - К. : Наш формат, 2019. - 576 с.Фукуяма, Ф. Витоки політичного порядку[Текст] : від прадавніх часів до Французької революції / Ф. Фукуяма; пер. з англ. Р. Корнути. – 2-ге вид. – К. : Наш формат, 2019. – 576 с.
Погляд одного з провідних інтелектуалів сучасності на політичний устрій нашого світу. Кожній розвиненій державі властиві три компоненти: ієрархічна структура влади, підзвітний уряд і верховенство права — у цьому переконаний філософ та політолог Френсіс Фукуяма. Гармонійне поєднання цих трьох властивостей, а також мінімальний рівень пов’язаності політичних еліт дають країні змогу повноцінно розвиватися у демократичному напрямку. Але чому не всім державам вдається подолати цей шлях? Як країни долають трансформаційний період? Чому деякі держави застрягають в авторитаризмі? Які історичні передумови для такої ситуації?
Фукуяма, Ф. Політичний порядок і політичний занепадФукуяма, Ф. Політичний порядок і політичний занепад [Текст] : від промислової революції до глобалізації демократії / Ф. Фукуяма. – К. : Наш формат, 2019. – 608 с.
Вивчення розвитку людських суспільств не зводиться до каталогізації видатних постатей, подій, конфліктів і політичних рішень. Щоб зрозуміти основні процеси та поворотні моменти, слід дослідити, як виникали, змінювалися й занепадали політичні інститути — перконує професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. У другому томі своєї праці він аналізує, як розвивалися та взаємодіяли держава, право й демократія протягом останніх двох сторіч. Українське видання виходить зі спеціальною передмовою автора.
Сенека, Л.А. ДіалогиСенека, Л.А. Діалоги [Текст] / Л.А. Сенека; пер. з латин. А. Садомора. – Л. : Апріорі, 2019. – 310 с.
В опублікованих у цій книжці, вперше перекладених українською мовою, філософських “Діалогах” видатний римський мислитель-стоїк Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма у живій бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи споживацького суспільства протистояти знеособленню, осягнути душевний спокій, отже, щастя.
Овідій. Метаморфози [Текст] / Овідій; пер. з латин. А. Содомори. – Л. : Апріорі, 2019. – 520 с. : іл. – (Бібліотека античної літератури).
В Овідієвих “Метаморфозах”, поемі, яка чи не найщедріше живила європейську літературу, мистецтво, культуру загалом, у низці міфологічних образів із перевісного хаосу постає перед читачем упорядкований світ і найдивніше у цьому світі творіння – задивлена в зоряне небо мисляча людина.
Тетарчук, Т.С. ДяківЄвропейське право [Текст] : (право Європейського Союзу) : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.С. Дяків. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 158 с.
Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: вступ до європейського права (поняття, принципи, джерела, система права, основні положення про Європейський Союз); положення про інститути Європейського Союзу, його консультативні органи; громадянство Союзу; політика Союзу та внутрішня діяльність; зовнішня діяльність Союзу; правові акти Союзу, процедури ухвалення та ніші положення; захист прав людини і основоположних свобод. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу європейського права.
С.А. Гальченка.Остап Вишня [Текст] / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; передмова. упорядкуван. та прим. С.А. Гальченка. – Х. : Фоліо, 2018. – 476 с. – (Митці на прицілі).
До даної книги увійшли лише деякі зразки творчої спадщини «короля» українського гумору ХХ ст. Остапа Вишні (табірний щоденник із Ухтпечлагу, листи із заслання). Архівно-слідча справа (публікується вперше) віддзеркалює типовий процес творення міфів про наявність ворогів народу у тогочасному суспільстві і приписування їм намагання знищити керівників компартії і держави. Комплекс архівних матеріалів із двотомної справи-формуляра Остапа Вишні — це накопичення донесень секретних агентів спецорганів, що свідчить про боротьбу системи із митцями, найталановитіші з яких зазнали репресій і знищення.
Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства[Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 304 с.
У навчальному посібнику “Економіка підприємства. Навчальний посібник” – Гринчуцький В. І. розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності субєктів господарювання. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на виробництво й банкрутства підприємств. У кожній темі подано питання та тести для перевірки знань, список використаної і рекомендованої літератури. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу “Економіка підприємства”. Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.
Мельник, М.Т. Індустрія модиМельник, М.Т. Індустрія моди [Текст] : навч. посібник / М.Т. Мельник. – К. : Ліра- К, 2017. – 264 с.
Розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди. Для спеціалістів, студентів, аспірантів, викладачів у галузі моди й дизайну, усіх, кого цікавлять питання, пов’язані з бізнесовими та мистецькими аспектами моди.
Шкода, М.П. Люба моя УкраїнаШкода, М.П. Люба моя Україна [Текст] : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я укр. народу / М.П. Шкода. – К. : ПП “Кристал бук”, 2016. – 544 с. : іл. – (Українознавство: історія, традиції, свята, народна мудрість).
Світ українських традицій нескінченно багатий. Століттями складалася гармонійна система обрядів та вірувань, які на сучасному історичному етапі знову набувають популярності. Книжка розповідає про народні традиції, обряди і свята. Матеріали з української міфології та історії культури не залишать байдужим жодного читача. Безліч цікавих фактів, захоплива манера розповіді роблять видання справжнім подарунком для всіх шанувальників української культури.
Пиріг, Р.Я. Михайло Грушевський Пиріг, Р.Я. Михайло Грушевський [Текст] : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг. – К. : Либідь, 2017. – 576 с.
На великому історіографічному і джерельному матеріалі подано біографічний портрет видатного українського інтелектуала, громадсько-політичного і державного діяча Михайла Грушевського. Висвітлено величезну наукову, видавничу й організаторську роботу вченого, його різнопланову громадську та політичну працю, вперте обстоювання своїх світоглядних позицій, вимушене балансування між історією і політикою. Життєпис Великого Українця відтворено в контексті тогочасного суспільства та на тлі бурхливих подій українського минулого ХІХ – першої третини ХХ століття. Для широкого кола читачів.
Максим Рильський [Текст] : до 125-річниці від дня народженняМаксим Рильський [Текст] : до 125-річниці від дня народження / Київ. літертурно- меморіал. музей М.Т. Рильського. – Х. : Фоліо, 2019. – 379 с. – (Мітці на прицілі).
До видання увійшли матеріали, що висвітлюють драматичну історію цькування видатного поета, перекладача, громадського діяча Максима Рильського (1895—1964). У 1920-ті роки його причетність до угруповання «неокласиків» викликала гострі напади офіційної критики, що закінчилося арештом Рильського у 1931-му. В жовтні 1947 року він знову зазнав безжально-несправедливої критики, відкритого політичного гоніння з боку літераторів і партійних діячів за “буржуазно-націоналістичний ухил, відсутність більшовицької ідейності”. Дух тих часів живе у статтях, архівних матеріалах, поетичних творах, спогадах, промовах, резолюціях, що включені до цього збірника, як нагадування про жорстокі уроки тоталітаризму ХХ століття.
Коляда, І.А. "Вічний бурлака нашої літератури".Коляда, І.А. “Вічний бурлака нашої літератури”.[Текст] : Іван Нечуй-Левицький. Життєпис. Нац.- культурний вимір : монографія / І. Коляда; В. Ткаченко; О. Терещенко. – Х. : Ранок, 2019. – 448 с.
Книга є першою спробою наукової біографії І. С. Нечуя-Левицького, написаної професійними істориками. У ній висвітлено та проаналізовано вплив сімейного виховання, студентського оточення, педагогічної діяльності та літературної творчості, ідейного кола інтелектуалів на формування світогляду письменника. Автори, спростовуючи стереотипи, міфологеми, що склались у радянському нечуєзнавстві, розкривають постать митця як педагога-просвітителя, культурного діяча епохи українського національного відродження другої половини XIX століття.
Левківський, М.В. Історія педагогікиЛевківський, М.В. Історія педагогіки [Текст] : підручник / М.В. Левківський; Д.І. Пащенко. – К. : Центр навч. лит., 2019. – 380 с.
Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для педагогічних ВНЗ. Враховуючи авторський досвід щодо специ-фіки пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчання, розроблені види практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю. Адресується студентам та викладачам педагогічних університетів, академій, інститутів, коледжів.
КушнірВідкрий для себе Україну [Текст] / В.Г. Кушнір; Г.А. Могильницька та ін. – К. : Український пріоритет, 2018. – 240 с. – (Патріот Кн.1).
Книга розкриває перед читачем сторінки буття українського народу, почасти невідомі не тільки молоді, а й старшому поколінню…

 

 

 

 

Частина 2

Нові вдходження за 2020 рік